Language of document : ECLI:EU:F:2008:43

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

21. dubna 2008

Věc F-78/07

Stanislava Boudová a další

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Jmenování – Zařazení do platové třídy – Pomocní zaměstnanci jmenovaní úředníky – Výběrová řízení vyhlášená před vstupem v platnost nového služebního řádu – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Přípustnost žaloby“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se S. Boudová a sedm dalších úředníků Komise domáhají zrušení rozhodnutí, kterým byly zamítnuty jejich žádosti požadující zejména změnu zařazení do platové třídy.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Řízení – Přípustnost žaloby – Posouzení s ohledem na pravidla platná v okamžiku podání žaloby

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 76)

2.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Určení s ohledem na žádost o změnu zařazení do platové třídy

(Služební řád, články 90 a 91)

3.      Úředníci – Žaloba – Předcházející administrativní stížnost – Lhůty – Kogentní povaha – Prekluze – Nový běh – Podmínka – Nová skutečnost

(Služební řád, články 90 a 91)

1.      I když pravidlo uvedené v článku 76 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, podle kterého Soud může usnesením odmítnout žalobu, která se jeví jako zjevně určená k zamítnutí, je procesním pravidlem, které se použije jako takové ode dne jeho nabytí účinnosti na všechny spory probíhající před Soudem, není tomu tak u právních norem, na jejichž základě Soud může, za použití uvedeného článku, považovat žalobu za zjevně nepřípustnou a kterými mohou být pouze právní normy použitelné ke dni podání žaloby.

(viz bod 17)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 11. prosince 2007, Martin Bermejo v. Komise, F‑60/07, dosud nezveřejněný ve sbírce rozhodnutí, bod 25

2.      Akty nepříznivě zasahujícími do právního postavení jsou pouze opatření s právně závaznými účinky, které se mohou dotknout zájmů dotčené osoby tím, že závažně mění její právní postavení a s konečnou platností stanoví postoj orgánu. V případě žádosti o změnu zařazení do platové třídy je aktem nepříznivě zasahujícím do právního postavení rozhodnutí o jmenování při přijetí úředníka do zkušební doby. Uvedené rozhodnutí totiž určuje funkci, do které je úředník jmenován, a které s konečnou platností stanoví odpovídající zařazení.

(viz bod 31)

Odkazy:

Soudní dvůr: 7. května 1986, Barcella a další v. Komise, 191/84, Recueil, s. 1541, bod 11

Soud prvního stupně: 7. února 1991, Tagaras v. Soudní dvůr, T‑18/89 a T‑24/89, Recueil, s. II‑53, bod 38; 25. října 2005, Fardoom a Reinard v. Komise, T‑43/04, Sb. VS s. I‑A‑329 a II‑1465, bod 26; 15. března 2006, Kimman v. Komise, T‑44/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑71 a II‑A‑2‑299, bod 40

3.      Lhůty pro podání stížnosti a žaloby stanovené články 90 a 91 služebního řádu jsou lhůtami pevnými a účastníci řízení a soud s nimi nemohou disponovat, jelikož uvedené lhůty byly zavedeny za účelem zajistit přehlednost a jistotu právních situací. Případné výjimky nebo odchylky z těchto lhůt musí být vykládány restriktivně.

I když existence nové podstatné skutečnosti může odůvodnit podání žádosti o přezkum dřívějšího rozhodnutí, které nebylo napadeno ve lhůtě, jsou opatření přijatá orgánem Společenství pro určitou skupinu osob, v případě neexistence jakéhokoliv právního závazku vyplývajícího ze služebního řádu, opatřeními, kterých se nelze dovolávat na podporu žalobního důvodu vycházejícího z porušení zásady rovného zacházení vůči jinému orgánu.

(viz body 32, 35 a 37)

Odkazy:

Soudní dvůr: 15. května 1985, Esly v. Komise, 127/84, Recueil, s. 1437, bod 10; 18. ledna 1990, Maurissen a Union syndicale v. Účetní dvůr, C‑193/87 a C‑194/87, Recueil, s. I‑95, body 26 a 27; 23. ledna 1997, Coen, C‑246/95, Recueil, s. I‑403, bod 21

Soud prvního stupně: 15. prosince 1995, Progoulis v. Komise, T‑131/95, Recueil FP, s. I‑A‑297 a II‑907, bod 36; 23. dubna 1996, Mancini v. Komise, T‑113/95, Recueil FP, s. I‑A‑185 a II‑543, bod 20; 28. října 2004, Lutz Herrera v. Komise, T‑219/02 a T‑337/02, Sb. VS s. I‑A‑319 a II‑1407, bod 110; 25. října 2005, De Bustamante Tello v. Rada, T‑368/03, Sb. VS s. I‑A‑321 a II‑1439, bod 70; 27. září 2006, Lantzoni v. Soudní dvůr, T‑156/05, Sb. VS s. I‑A‑2‑189 a II‑A‑2‑969, bod 104