Language of document : ECLI:EU:F:2008:43

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

21. aprill 2008

Kohtuasi F‑78/07

Stanislava Boudova jt

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Ametisse nimetamine – Palgaastmele määramine – Ametnikeks nimetatud abiteenistujad – Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkurss – Isikut kahjustav meede – Hagi vastuvõetavus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles S. Boudova ja veel seitse komisjoni ametnikku paluvad, et tühistataks otsus, millega jäetakse rahuldamata hagejate taotlus nende teisele palgaastmele määramise kohta.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Hagi vastuvõetavus – Hindamine vastavalt hagiavalduse esitamise ajal kehtinud normidele

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 76)

2.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Määramine seoses teisele palgaastmele üleviimise taotlusega

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

3.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Avalik huvi – Aegumine – Menetluse taasavamine – Tingimus – Uus asjaolu

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Ehkki Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 76 sätestatud norm, mille kohaselt võib Avaliku Teenistuse Kohus määrusega otsustada jätta läbi vaatamata hagi, mis näib ilmselgelt vastuvõetamatu, on menetlusõiguslik norm, mida sellisena kohaldatakse selle jõustumisest alates kõigi Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses olevate kohtuasjade suhtes, ei kehti sama nende normide puhul, mille põhjal Avaliku Teenistuse Kohus võib nimetatud artikli kohaselt pidada hagi ilmselgelt vastuvõetamatuks ja milleks võivad olla vaid normid, mis olid kohaldatavad hagi esitamise ajal.

(vt punkt 17)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 11. detsember 2007, kohtuasi F‑60/07: Martin Bermejo vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 25).

2.      Huve kahjustavateks meetmeteks on ainult need meetmed, mis tekitavad asjaomase isiku huve puudutavaid siduvaid õiguslikke tagajärgi, tuues kaasa selge muutuse tema õiguslikus seisundis. Kui tegemist on teisele palgaastmele määramise taotlusega, on huve kahjustavaks meetmeks ametniku katseajale lubamisel tehtud ametisse nimetamise otsus. See on otsus, mis määrab kindlaks ametniku tööülesanded ja määrab lõplikult neile ülesannetele vastava palgaastme- ja järgu.

(vt punkt 31)

Viited:

Euroopa Kohus: 7. mai 1986, kohtuasi 191/84: Barcella jt vs. komisjon (EKL 1986, lk 1541, punkt 11).

Esimese Astme Kohus: 7. veebruar 1991, liidetud kohtuasjad T‑18/89 ja T‑24/89: Tagaras vs. Euroopa Kohus (EKL 1991, lk II‑53, punkt 38); 25. oktoober 2005, kohtuasi T‑43/04: Fardoom ja Reinard vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑329 ja II‑1465, punkt 26); 15. märts 2006, kohtuasi T‑44/04: Kimman vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑71 ja II‑A‑2‑299, punkt 40).

3.      Personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 ette nähtud halduskaebuse ja hagi esitamise tähtajad on kehtestatud avalikes huvides ning neid ei tohi jätta poolte ja kohtuniku määrata, kuna need tähtajad on ette nähtud õiguslike olukordade selguse ja kindluse tagamiseks. Nende tähtaegade suhtes kehtivaid erandeid või kõrvalekaldeid tuleb tõlgendada kitsalt.

Kuigi uue ja olulise asjaolu esinemine võib õigustada sellise varasema otsuse uuesti läbivaatamise taotluse esitamist, mida ei ole tähtaegselt vaidlustatud, ei saa teise institutsiooni ametnike võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest tulenev väide tugineda ühenduse institutsiooni või organi poolt teatud isikutegrupi kasuks võetud meetmetele, mille kohta personalieeskirjad õiguslikku kohustust ette ei näe.

(vt punktid 32, 35 ja 37)

Viited:

Euroopa Kohus: 15. mai 1985, kohtuasi 127/84: Esly vs. komisjon (EKL 1985, lk 1437, punkt 10); 18. jaanuar 1990, liidetud kohtuasjad C‑193/87 ja C‑194/87: Maurissen ja Union syndicale vs. kontrollikoda (EKL 1990, lk I‑95, punktid 26 ja 27); 23. jaanuar 1997, kohtuasi C‑246/95: Coen (EKL 1990, lk I‑403, punkt 21).

Esimese Astme Kohus: 15. detsember 1995, kohtuasi T‑131/95: Progoulis vs. komisjon (EKL AT 1995, lk I‑A‑297 ja II‑907, punkt 36); 23. aprill 1996, kohtuasi T‑113/95: Mancini vs. komisjon (EKL AT 1996, lk I‑A‑185 ja II‑543, punkt 20); 28. oktoober 2004, liidetud kohtuasjad T‑219/02 ja T‑337/02: Lutz Herrera vs. komisjon (EKL AT 2004, lk I‑A‑319 ja II‑1407, punkt 110); 25. oktoober 2005, kohtuasi T‑368/03: De Bustamante Tello vs. nõukogu (EKL AT 2005, lk I‑A‑321 ja II‑1439, punkt 70); 27. september 2006, kohtuasi T‑156/05: Lantzoni vs. Euroopa Kohus (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑189 ja II‑A‑2‑969, punkt 104).