Language of document : ECLI:EU:F:2008:43

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2008. gada 21. aprīlī

Lieta F‑78/07

Stanislava Boudova u.c.

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Iecelšana amatā – Klasificēšana pakāpē – Palīgdarbinieki, kas iecelti par ierēdņiem – Konkursi, kas publicēti pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā – Nelabvēlīgs akts – Prasības pieņemamība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru S. Budova [S. Boudova] un septiņi citi Komisijas ierēdņi lūdz atcelt lēmumu, ar kuru it īpaši ticis noraidīts viņu lūgums pārklasificēt viņus citā pakāpē.

Nolēmums: Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Prasības pieņemamība – Novērtējums, ņemot vērā prasības pieteikuma iesniegšanas brīdī spēkā esošos noteikumus

(Civildienesta tiesas Reglamenta 76. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Noteikšana, ievērojot prasību pārklasificēt

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

3.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Absolūts raksturs – Noilgums – Atsākšana – Nosacījums – Jauns fakts

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Lai gan noteikums, kas izklāstīts Civildienesta tiesas Reglamenta 76. pantā un saskaņā ar kuru Civildienesta tiesa var ar rīkojumu noraidīt prasību, kura acīmredzami ir lemta noraidīšanai, ir procesuāls noteikums, kurš kā tāds attiecas uz visiem strīdiem šajā tiesā no tā spēkā stāšanās datuma, tas pats neattiecas uz tiesību noteikumiem, uz kuru pamata Civildienesta tiesa, piemērojot šo pantu, var uzskatīt prasību par acīmredzami nepieņemamu un kuri var būt vienīgie piemērojamie prasības celšanas brīdī.

(skat. 17. punktu)

Atsauce:

Civildienesta tiesa: 2007. gada 11. decembris, F‑60/07 Martin Bermejo/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 25. punkts.

2.      Nelabvēlīgi akti ir tikai tādi pasākumi, kam ir juridiski saistošas sekas, kas var ietekmēt ieinteresētās personas intereses, būtiski grozot tās tiesisko situāciju, un kuri galīgi nosaka iestādes nostāju. Lūguma pārklasificēt gadījumā nelabvēlīgs akts ir iecelšanas amatā lēmums, nosakot ierēdnim pārbaudes laiku. Būtībā tieši šis lēmums nosaka funkcijas, saistībā ar kurām ierēdnis ir iecelts amatā, un ar šo lēmumu tiek veikta galīgā klasificēšana.

(skat. 31. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1986. gada 7. maijs, 191/84 Barcella u.c./Komisija, Recueil, 1541. lpp., 11. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 7. februāris, T‑18/89 un T‑24/89 Tagaras/Tiesa, Recueil, II‑53. lpp., 38. punkts; 2005. gada 25. oktobris, T‑43/04 Fardoom un Reinard/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑329. un II‑1465. lpp., 26. punkts; 2006. gada 15. marts, T‑44/04 Kimman/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑71. un II‑A‑2‑299. lpp., 40. punkts.

3.      Sūdzības un prasības termiņi, kas noteikti Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā, ir absolūti, un tie nav lietas dalībnieku vai tiesas ziņā, jo šie termiņi ir noteikti, lai nodrošinātu juridisko situāciju skaidrību un drošību. Šo termiņu iespējamie izņēmumi un atkāpes ir jāinterpretē šauri.

Lai gan jauns un būtisks fakts var pamatot jauna lūguma iesniegšanu par agrāka lēmuma pārskatīšanu, kurš nav ticis apstrīdēts noteiktajos termiņos, Kopienu iestādes par labu noteiktai personu grupai īstenoti pasākumi, nepastāvot nekādiem juridiskiem pienākumiem, kas izrietētu no Civildienesta noteikumiem, ir pasākumi, kas nevar tikt izvirzīti, lai pamatotu pamatu par vienlīdzības principa pārkāpumu attiecībā pret citu iestādi.

(skat. 32., 35. un 37. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1985. gada 15. maijs, 127/84 Esly/Komisija, Recueil, 1437. lpp., 10. punkts; 1990. gada 18. janvāris, C‑193/87 un C‑194/87 Maurissen un Union syndicale/Revīzijas palāta, Recueil, I‑95. lpp., 26. un 27. punkts; 1997. gada 23. janvāris, C‑246/95 Coen, Recueil, I‑403. lpp., 21. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1995. gada 15. decembris, T‑131/95 Progoulis/Komisija, Recueil FP, I‑A‑297. un II‑907. lpp., 36. punkts; 1996. gada 23. aprīlis, T‑113/95 Mancini/Komisija, Recueil FP, I‑A‑185. un II‑543. lpp., 20. punkts; 2004. gada 28. oktobris, T‑219/02 un T‑337/02 Lutz Herrera/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑319. un II‑1407. lpp., 110. punkts; 2005. gada 25. oktobris, T‑368/03 De Bustamante Tello/Padome, Krājums‑CDL, I‑A‑321. un II‑1439. lpp., 70. punkts; 2006. gada 27. septembris, T‑156/05 Lantzoni/Tiesa, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑189. un II‑A‑2‑969. lpp., 104. punkts.