Language of document : ECLI:EU:F:2008:43

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 21. aprila 2008

Zadeva F-78/07

Stanislava Boudova in drugi

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Imenovanje – Razvrstitev v naziv – Pomožni uslužbenci, imenovani za uradnike – Natečaji, objavljeni pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov – Akt, ki posega v položaj – Dopustnost tožbe“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero S. Boudova in sedem drugih uradnikov Komisije predlaga razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi njihove zahteve, s katero so želeli doseči predvsem prerazvrstitev v naziv.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Dopustnost tožbe – Presoja z vidika pravil, ki so veljala ob vložitvi tožbe

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 76)

2.      Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Določitev glede na zahtevo za prerazvrstitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

3.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki – Kogentno pravo – Prekluzija – Ponovni začetek – Pogoj – Novo dejstvo

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Čeprav je pravilo iz člena 76 Poslovnika Sodišča za uslužbence, po katerem lahko to sodišče s sklepom zavrne tožbo, ki jo je očitno treba zavreči ali zavrniti, postopkovno pravilo, ki se kot tako od datuma začetka veljavnosti navedenega poslovnika uporablja za vse spore, ki potekajo pred tem sodiščem, pa to ne velja za pravna pravila, po katerih lahko to sodišče na podlagi tega člena šteje tožbo za očitno nedopustno in ki so lahko samo pravila, ki so veljala na datum vložitve tožbe.

(Glej točko 17.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 11. december 2007, Martin Bermejo proti Komisiji, F‑60/07, še neobjavljen v ZOdl. JU, točka 25.

2.      Akti, ki posegajo v položaj, so le ukrepi z zavezujočimi pravnimi učinki, ki lahko vplivajo na interese tožeče stranke, s tem ko bistveno spremenijo njen pravni položaj in se z njimi dokončno določi stališče institucije. V primeru zahteve za prerazvrstitev je akt, ki posega v položaj, odločba o imenovanju, sprejeta ob sprejemu uradnika na poskusno delo. V tej odločbi je namreč opredeljena funkcija, na katero je uradnik imenovan, in dokončno določena ustrezna razvrstitev.

(Glej točko 31.)

Napotitev na:

Sodišče: 7. maj 1986, Barcella in drugi proti Komisiji, 191/84, Recueil, str. 1541, točka 11;

Sodišče prve stopnje: 7. februar 1991, Tagaras proti Sodišču, združeni zadevi T‑18/89 in T-24/89, Recueil, str. II-53, točka 38; 25. oktober 2005, Fardoom in Reinard proti Komisiji, T-43/04, ZOdl. JU, str. I-A-329 in II-1465, točka 26; 15. marec 2006, Kimman proti Komisiji, T-44/04, ZOdl. JU, str. I-A-2-71 in II‑A-2-299, točka 40.

3.      Roki za vložitev pritožbe in tožbe iz določb členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov so roki kogentnega prava in niso predmet diskrecije strank in sodišča, saj so bili uvedeni za zagotovitev jasnosti in varnosti pravnih položajev. Morebitne izjeme ali odstopanja od teh rokov je treba razlagati ozko.

Čeprav bistveno novo dejstvo lahko upraviči predložitev zahteve za ponovni preizkus prejšnje odločbe, ki ni bila pravočasno izpodbijana, so ukrepi, ki jih institucija Skupnosti sprejme v korist določene skupine oseb – ob tem da iz Kadrovskih predpisov ne izhaja nobena pravna obveznost – ukrepi, na katere se ni mogoče sklicevati v podporo tožbenemu razlogu, ki se nanaša na kršitev načela enakega obravnavanja v zvezi z drugo institucijo.

(Glej točke 32, 35 in 37.)

Napotitev na:

Sodišče: 15. maj 1985, Esly proti Komisiji, 127/84, Recueil, str. 1437, točka 10; 18. januar 1990, Maurissen in Union syndicale proti Računskemu sodišču, združeni zadevi C-193/87 in C-194/87, Recueil, str. I-95, točki 26 in 27; 23. januar 1997, Coen, C-246/95, Recueil, str. I-403, točka 21;

Sodišče prve stopnje: 15. december 1995, Progoulis proti Komisiji, T-131/95, RecFP, str. I-A-297 in II-907, točka 36; 23. april 1996, Mancini proti Komisiji, T‑113/95, RecFP, str. I-A-185 in II-543, točka 20; 28. oktober 2004, Lutz Herrera proti Komisiji, združeni zadevi T-219/02 in T-337/02, ZOdl. JU, str. I-A-319 in II-1407, točka 110; 25. oktober 2005, De Bustamante Tello proti Svetu, T-368/03, ZOdl. JU, str. I-A-321 in II-1439, točka 70; 27. september 2006, Lantzoni proti Sodišču, T-156/05, ZOdl. JU, str. I-A-2-189 in II-A-2-969, točka 104.