Language of document : ECLI:EU:F:2008:42

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 16 d.

Byla F‑73/07

Frantisek Doktor

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Įdarbinimas – Atleidimas iš darbo pasibaigus bandomajam laikotarpiui“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo F. Doktor prašo panaikinti 2006 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimą dėl jo atleidimo iš darbo pasibaigus bandomajam laikotarpiui ir priteisti iš institucijos profesinę, finansinę ir neturtinę žalą, patirtą dėl jo atleidimo iš darbo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Tikslas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Administracijos rūpinimosi pareiga – Gero administravimo principas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 dalis)

3.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Individualus integravimo planas – Tarpinė bandomojo laikotarpio ataskaita – Ataskaita, rengiama bandomojo laikotarpio pabaigoje – Pavėluotas parengimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

4.      Pareigūnai – Vienodas požiūris – Į nuolatinę tarnybą paskirti pareigūnai ir bandomajam laikotarpiui paskirti pareigūnai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

1.      Bandomasis laikotarpis, numatytas Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnyje, negali būti prilyginamas mokymosi laikotarpiui, tačiau būtina, kad suinteresuotasis asmuo šiuo laikotarpiu turėtų galimybę įrodyti savo sugebėjimus. Ši sąlyga atitinka gero administravimo ir vienodo požiūrio reikalavimus, taip pat rūpinimosi darbuotojais pareigą, atspindinčią abipusių teisių ir pareigų, kurios Pareigūnų tarnybos nuostatuose buvo nustatytos reguliuojant viešosios valdžios institucijos ir viešosios tarnybos tarnautojų santykius, pusiausvyrą. Praktiškai ji reiškia, kad bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas turi turėti ne tik tinkamas materialines sąlygas, bet taip pat, atsižvelgiant į atliekamų pareigų pobūdį, gauti tinkamus nurodymus ir patarimus, kad jis galėtų prisitaikyti prie specifinių užimamos darbo vietos poreikių.

(žr. 31 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1956 m. gruodžio 12 d. Sprendimas Mirossevich prieš Vyriausiąją Valdybą, 10/55, Rink. p. 365, 387 ir paskesni; 1985 m. gegužės 15 d. Sprendimo Patrinos prieš ESK, 3/84, Rink. p. 1421, 20 ir 21 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. kovo 5 d. Sprendimo Rozand-Lambiotte prieš Komisiją, T‑96/95, Rink. VT p. I‑A‑35 ir II‑97, 95 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. spalio 18 d. Sprendimo Krcova prieš Teisingumo Teismą, F‑112/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 48 punktas.

2.      Administracijos pareiga rūpintis darbuotojais atspindi teisių ir pareigų, kurios Pareigūnų tarnybos nuostatuose buvo nustatytos reguliuojant viešosios valdžios institucijos ir viešosios tarnybos tarnautojų santykius, pusiausvyrą. Ši pareiga ir gero administravimo principas visų pirma reiškia, kad, spręsdama dėl pareigūno situacijos, institucija atsižvelgia į visus veiksnius, kurie gali lemti jos sprendimą, ir kad tai darydama ji atsižvelgia ne tik į tarnybos, bet ir į atitinkamo pareigūno interesus. Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos aiškiai matyti, kad administracija turi galimybę, bet ne pareigą bandomajam laikotarpiui paskirtą pareigūną, kurio bandomąjį laikotarpį ji nusprendžia pratęsti, paskirti į naujas pareigas. Jei dėl rūpinimosi pareigos ši galimybė būtų pakeista pareiga, būtų sutrikdyta teisių ir pareigų, nustatytų Pareigūnų tarnybos nuostatuose reguliuojant viešosios valdžios institucijos ir viešosios tarnybos tarnautojų santykius, pusiausvyra, nors ja siekiama atspindėti šią pusiausvyrą.

(žr. 41 ir 42 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. vasario 4 d. Sprendimo Maurissen prieš Audito Rūmus, 417/85, Rink. p. 551, 12 punktas.

3.      Dėl procedūros pažeidimo teisės aktas pripažįstamas negaliojančiu tik nustačius, kad nesant šio pažeidimo to akto turinys būtų buvęs kitoks. Nei vėlavimas keliomis savaitėmis priimti individualų bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno integravimo planą ar tariamas pusantro mėnesio vėlavimas pateikti bandomojo laikotarpio tarpinę ataskaitą, kuri, beje, neturi teisinės galios ir kurios parengimas nėra Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatyta Paskyrimų tarnybos pareiga, nei pavėluotas ataskaitos, rengiamos bandomojo laikotarpio pabaigoje, parengimas nėra toks pažeidimas, kuris, kad ir kaip dėl jo tektų apgailestauti, atsižvelgiant į Pareigūnų tarnybos nuostatuose nustatytus reikalavimus, sukuria prielaidų abejoti ataskaitos teisėtumu.

(žr. 47, 48, 50, 51 ir 53 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1973 m. gegužės 30 d. Sprendimo De Greef prieš Komisiją, 46/72, Rink. p. 543, 21–25 punktai; 1982 m. kovo 25 d. Sprendimo Munk prieš Komisiją, 98/81; Rink. p. 1155, 8 punktas; minėto Sprendimo Patrinos prieš EESRK 19 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. kovo 5 d. Sprendimo Staelen prieš Parlamentą, T‑24/01, Rink. VT p. I‑A‑79 ir II‑423, 53 punktas.

4.      Vienodo požiūrio principas draudžia dvi asmenų kategorijas, kurių faktinė ir teisinė padėtis iš esmės nesiskiria, vertinti skirtingai. Tačiau į nuolatinę tarnybą paskirtų pareigūnų ir bandomajam laikotarpiui paskirtų pareigūnų situacija skiriasi iš esmės. Ypač skiriasi faktinė bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno ir į nuolatinę tarnybą paskirto pareigūno, vykdančio savo pareigas keletą metų, situacija. Be to, į nuolatinę tarnybą paskirtų pareigūnų vertinimo ataskaitų ir bandomajam laikotarpiui paskirtų pareigūnų ataskaitų, rengiamų šio laikotarpio pabaigoje, paskirtis skirtinga: ataskaita, rengiama bandomojo laikotarpio pabaigoje, daugiausia skirta įvertinti, ar bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas tinkamas jo pareigoms priskirtoms užduotis atlikti ir būti paskirtas į nuolatinę tarnybą, o vertinimo ataskaitos pagrindinis tikslas – suteikti administracijai periodinę ir kuo visapusiškesnę informaciją apie pareigūno darbo vykdymo sąlygas.

(žr. 86 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. gegužės 15 d. Sprendimo Dimitriadis prieš Audito Rūmus, T‑326/94, Rink. VT p. I‑A‑217 ir II‑613, 83 ir 84 punktai; 2006 m. vasario 21 d. Sprendimo V prieš Komisiją, T‑200/03 ir T‑313/03, Rink. VT p. I‑A‑2‑15 ir II‑A‑2‑57, 176 punktas.