Language of document : ECLI:EU:F:2008:47

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 24. apríla 2008

Vec F‑61/05

Raffaele Dalmasso

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie – Zaradenie do funkčnej skupiny – Žiadosť o opravu zaradenia a odmeny stanovených pri prijímaní – Bývalý pomocný zamestnanec prijatý ako zmluvný zamestnanec – Článok 3a a článok 80 ods. 2 a 3 PZOZ – Úlohy patriace do rôznych funkčných skupín – Rovnosť zaobchádzania – Nedôvodná žaloba“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou R. Dalmasso navrhuje zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy z 21. marca 2005, ktorým bola zamietnutá žiadosť zo 7. decembra 2004, prehodnotená na sťažnosť, ktorá bola podaná proti rozhodnutiu stanovujúcemu jeho zaradenie a odmenu ako zmluvného zamestnanca, a ak to bude potrebné, pôvodné rozhodnutie stanovujúce to isté zaradenie a odmenu podľa zmluvy podpísanej 16. septembra 2004, ako aj priznať náhradu škody, ktorú ohodnotil na 25 000 eur

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Zaradenie

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 53 tretí odsek a článok 80 ods. 2)

2.      Úradníci – Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov – Uplatniteľnosť hlavy IV týkajúcej sa zmluvných zamestnancov, ktorá nie je podmienená predchádzajúcim prijatím opisu pracovných povinností a pracovnej náplne pokrývajúcej každý druh úloh v rôznych funkčných skupinách týchto zamestnancov

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 52 a článok 80 ods. 3 a hlava IV; nariadenie Rady č. 723/2004)

3.      Úradníci – Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov – Rovnosť zaobchádzania – Rozdiely medzi režimami odmeňovania pomocných a zmluvných zamestnancov – Neexistencia diskriminácie

4.      Úradníci – Rovnosť zaobchádzania – Rozdielne zaobchádzanie s rôznymi kategóriami zamestnancov v oblasti záruk podľa služobného poriadku a výhod sociálneho zabezpečenia – Neexistencia diskriminácie

1.      Administratíva sa nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď zaradila do funkčnej skupiny I zmluvného zamestnanca, ktorému boli pridelené povinnosti spočívajúce v premiestňovaní priečok a dverí, organizácii sťahovania, objednávke nového nábytku alebo opráv, logistickej správe archívov, v spolupráci so správcami budov v otázkach týkajúcich sa strážnej služby, parkovania, údržby a upratovania, pravidelnom a dostatočnom poskytovaní služieb v oblasti kancelárskych potrieb, sledovanie čerpania finančných prostriedkov, v organizovaní stretnutí a rezervácii miestností, sledovaní žiadostí o zásobovanie nápojmi a potravinami. Také povinnosti totiž zahŕňajú manuálne a kancelárske úlohy, ktoré neprekračujú svojou intenzitou úroveň pomocných služobných úloh v zmysle článku 80 ods. 2 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, čo sa týka funkčnej skupiny I. Navyše časť iniciatívy a autonómie, ktorá je ponechaná zmluvnému zamestnancovi na účely riadneho plnenia vyššie uvedených úloh nemôže spochybniť označenie týchto činností za „manuálne a administratívne pomocné služobné úlohy“ v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia a nebráni konkrétne tomu, aby úradníci alebo dočasní zamestnanci vykonávali kontrolu.

Okrem toho, aj keby zmluvný zamestnanec vykonával predtým tieto isté funkcie ako pomocný zamestnanec zaradený do funkčnej skupiny VII kategórie C, povinnosti patriace do tejto kategórie, akými sú povinnosti sekretára, pisára, telefonistu alebo povinnosti administratívneho zamestnanca, ako sú stanovené v článku 53 treťom odseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, zodpovedajú povinnostiam opísaným v článku 80 ods. 2 týchto podmienok uvedených vo funkčnej skupine I.

(pozri body 52 – 54, 56 a 57)

2.      Žiadne ustanovenie podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov alebo nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, nepodmieňuje uplatniteľnosť hlavy IV týchto podmienok týkajúcich sa zmluvných zamestnancov a najmä ich ustanovení týkajúcich sa ich prijímania, stanovením opisu pracovných povinností a pracovnej náplne, pokrývajúceho každý druh úloh charakteristický pre každú z funkčných skupín, ku ktorým môžu patriť zmluvní zamestnanci uvedení v článku 80 ods. 3 týchto podmienok. Naopak, článok 52 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov – ktorý stanovuje, že skutočný čas trvania pracovného pomeru pomocných zamestnancov, ktorí majú byť časom nahradení zmluvnými zamestnancami, ako to vyplýva z odôvodnenia č. 36 nariadenia č. 723/20004, nemôže presiahnuť dátum 31. december 2007 a po 31. decembri 2006 sa nesmú zamestnať žiadni noví pomocní zamestnanci – potvrdzuje bezprostredné uplatňovanie tejto hlavy IV vzhľadom na to, že sa v tomto článku nespomína predchádzajúce vykonanie článku 80 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

(pozri bod 59)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 9. júla 2007, De Smedt/Komisia, T‑415/06 P, Zb. VS s. I‑A‑1‑109, II‑A‑1‑409, bod 40

Súd pre verejnú službu: 19. októbra 2006, De Smedt/Komisia, F‑59/05, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 52

3.      Normotvorca Spoločenstva je oprávnený kedykoľvek prijať zmeny pravidiel služobného poriadku, ktoré sú podľa neho v súlade so záujmom služby, a do budúcnosti prijať ustanovenia služobného poriadku, ktoré sú pre dotknutých úradníkov menej výhodné, pod podmienkou, že ostanú zachované práva riadne nadobudnuté úradníkmi alebo zamestnancami, a že sa s osobami, ktoré sú konkrétne dotknuté novou právnou úpravou, bude zaobchádzať rovnako. Nemožno mu teda vytýkať, že vytvoril novú kategóriu zamestnancov, zmluvných zamestnancov, podliehajúcich odlišnému režimu odmeňovania ako pomocní zamestnanci, ktorá má nahradiť pomocných zamestnancov a úradníkov kategórie D, pokiaľ neboli práva nadobudnuté úradníkmi alebo zamestnancami prijatými podľa starého služobného poriadku protiprávne spochybnené a pokiaľ sa so zamestnancami patriacimi do novej kategórie zaobchádza rovnakým spôsobom. Navyše informácie zverejnené na intranete Komisie, ktoré sa týkajú určitej sadzby zníženia odmien v dôsledku zmeny zmlúv pomocných zamestnancov na zmluvy zmluvných zamestnancov, nemôže v dotknutej osobe vyvolať legitímnu dôveru, pokiaľ ide o právo na presné zníženie, čo sa týka priemeru, ktorý je potrebné použiť v rôznych prípadoch.

(pozri body 78, 79 a 81)

Odkaz:

Súdny dvor: 19. marca 1975, Gillet/Komisia, 28/74, Zb. s. 463, body 5 a 6

Súd prvého stupňa: 30. septembra 1998, Ryan/Dvor audítorov, T‑121/97, Zb. s. II‑3885, body 98 a 104; 29. novembra 2006, Campoli/Komisia, T‑135/05, Zb. VS s. II‑A‑2‑1527, bod 85

Súd pre verejnú službu: De Smedt/Komisia, už citovaný, bod 71

4.      Nie je možné spochybniť rozdiely, ktoré služobný poriadok stanovuje medzi rôznymi kategóriami osôb zamestnávaných Spoločenstvami, buď ako úradníkmi vo vlastnom zmysle slova, alebo v rámci rôznych kategórií zamestnancov patriacich do pôsobnosti podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov. Vymedzenie každej z týchto kategórií totiž zodpovedá oprávneným potrebám administratívy Spoločenstva a povahe stálych alebo dočasných úloh, ktoré má plniť. Z tohto dôvodu nie je možné považovať za diskrimináciu skutočnosť, že pokiaľ ide o služobné záruky podľa služobného poriadku a výhody sociálneho zabezpečenia, niektoré kategórie osôb zamestnávaných Spoločenstvom môžu využívať tie záruky alebo výhody, ktoré sa nepriznávajú iným kategóriám. Konkrétne postavenie zamestnancov upravené podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov vo všeobecnosti charakterizuje zmluvná povaha pracovného vzťahu, kým právny vzťah medzi úradníkom a administratívou má služobnú povahu. Medzi rôznymi kategóriami osôb zamestnávaných Spoločenstvami existujú objektívne právne rozdiely, takže zásada rovnosti zaobchádzania sa v tejto súvislosti neuplatní.

(pozri bod 82)

Odkaz na:

Súdny dvor: 6. októbra 1983, Celant a i./Komisia, 118/82 a 123/82, Zb. s. 2995, bod 22

Súd prvého stupňa: De Smedt/Komisia, už citovaný, body 54 a 55

Súd pre verejnú službu: De Smedt/Komisia, už citovaný, bod 76