Language of document : ECLI:EU:F:2008:40

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (esimene koda)

8. aprill 2008

Kohtuasi F‑134/06

Giovanni Bordini

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Paranduskoefitsient – Elukohaliikmesriik – Mõiste „elukoht” – Mõiste „peamine elukoht” – Tõendavad dokumendid

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles G. Bordini palub esiteks tühistada komisjoni ametisse nimetava asutuse 25. jaanuari 2006. aasta otsus, millega ametisse nimetav asutus keeldus kohaldamast hageja pensionile Ühendkuningriigi paranduskoefitsienti, ning samuti tühistada, niivõrd kui see on vajalik, 18. august 2006. aasta otsus jätta rahuldamata tema 19. aprillil 2006 esitatud halduskaebus, ja teiseks kohustada komisjoni maksma hagejale summadelt, mis tuleb maksta Ühendkuningriigi paranduskoefitsiendi tagasiulatuval kohaldamisel hageja pensionile, alates 1. aprillist 2004 intressi vastavalt Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele asjaomasel ajavahemikul kohaldatavale intressimäärale, millele lisandub kaks protsendipunkti.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista komisjonilt välja pooled hageja kulutused, mis tal tekkisid seoses 5. juuni 2007. aasta mitteametliku koosolekuga. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda, välja arvatud pooled kulutused, mis tal tekkisid 5. juuni 2007. aasta mitteametliku koosolekuga.

Kokkuvõte

Ametnikud – Pension – Paranduskoefitsient

(Personalieeskirjad, artikkel 82)

Elukoha mõiste all endiste personalieeskirjade artikli 82 tähenduses – mis näeb ette, et pensionide suhtes kohaldatakse paranduskoefitsienti, mis on kehtestatud sellele riigile, kus pensionisaaja tõendab oma elukoha olevat –, peetakse silmas kohta, kuhu endine ametnik on seadnud sisse oma huvikeskme, s.o kohta, kuhu asjaomane isik on seadnud pidevat viibimist silmas pidades sisse oma alalise või põhilise huvikeskme, ja kus tal tuleb teha oma kulutused. Lisaks eeldab elukoha mõiste, toetumata üksnes kvantitatiivsetele andmetele selle kohta, millise riigi territooriumil veedab isik rohkem aega, veel füüsilist viibimist teatud kohas, kavatsust jätkata harjumuspäraselt seal viibimist ning tavapäraste sotsiaalsete suhete olemasolu. See elukoha mõiste on omane ühenduse avalikule teenistusele ning see ei kattu tingimata sellele mõistele siseriiklikult antud määratlustele.

(vt punktid 69 ja 86)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 4. juuni 2003, kohtuasi T‑124/01 ja T‑320/01: Del Vaglio vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑157 ja II‑767, punkt 70, ja viidatud kohtupraktika, punkt 71, ja viidatud kohtupraktika, ning punkt 72); 12. september 2005, kohtuasi T‑320/04: Dionyssopoulou vs. nõukogu (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 39); 27 septembre 2006, kohtuasi T‑416/04: Kontouli vs. nõukogu (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑181 ja II‑A‑2‑897, punkt 71).