Language of document : ECLI:EU:F:2008:40

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmäinen jaosto)

8 päivänä huhtikuuta 2008

Asia F-134/06

Giovanni Bordini

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Korjauskerroin – Asuinjäsenvaltio – Asuinpaikan käsite – Pääasiallisen asuinpaikan käsite – Perusteena olevat asiakirjat

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan perusteella nostettu kanne, jossa Bordini vaatii yhtäältä kumoamaan komission nimittävän viranomaisen 25.1.2006 tekemän päätöksen, jolla kieltäydyttiin soveltamasta Yhdistyneen kuningaskunnan korjauskerrointa hänen eläkkeeseensä, sekä tarpeen mukaan 18.8.2006 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin hänen 19.4.2006 tekemänsä valitus, ja toisaalta velvoittamaan komissiota maksamaan määrille, jotka on maksettava siksi, että hänen eläkkeeseensä sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan korjauskerrointa taannehtivasti 1.4.2004 lukien, korkoa Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioita varten vahvistaman ja kyseisenä ajanjaksona sovelletun korkokannan mukaisesti, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä

Ratkaisu: Kanne hylätään. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet kuluista, jotka aiheutuivat kantajalle 5.6.2007 pidetystä epävirallisesta kokouksesta. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, lukuun ottamatta puolta hänelle 5.6.2007 pidetystä epävirallisesta kokouksesta aiheutuneista kuluista.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Eläkkeet – Korjauskerroin

(Henkilöstösääntöjen 82 artikla)

Vanhojen henkilöstösääntöjen 82 artiklassa, jossa säädetään eläkkeisiin sovellettavasta korjauskertoimesta, joka määräytyy sen jäsenvaltion mukaan, johon eläkkeensaaja osoittaa perustaneensa asuinpaikkansa, tarkoitetun asuinpaikan käsite tarkoittaa paikkaa, johon entinen virkamies on todellisuudessa keskittänyt elinpiirinsä, eli paikkaa, johon kyseinen henkilö on keskittänyt ja halunnut vakiinnuttaa elinpiirinsä pysyvästi tai tavanomaisesti ja jossa hänelle katsotaan aiheutuvan kuluja. Lisäksi täysin riippumatta kyseisen henkilön tietyn valtion alueella viettämän ajan määrästä, riippumatta asuinpaikka merkitsee paitsi tietyssä paikassa todellisuudessa elämistä myös aikomusta jatkaa siellä olemista tavalla, joka perustuu elintapaan ja tavanomaisiin sosiaalisiin suhteisiin. Tämä asuinpaikan käsite on yhteisön henkilöstölle ominainen eikä se välttämättä vastaa sanan kansallisia merkityksiä.

(ks. 69 ja 86 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑124/01 ja T‑320/01, Del Vaglio v. komissio, 4.6.2003 (Kok. H., s. I‑A‑157 ja II‑767, 70 ja 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen sekä 72 kohta); asia T‑320/04, Dionyssopoulou v. neuvosto, 12.9.2005 (39 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja asia T‑416/04, Kontouli v. neuvosto, 27.9.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑181 ja II‑A‑2‑897, 71 kohta).