Language of document : ECLI:EU:F:2008:40

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2008. gada 8. aprīlī

Lieta F‑134/06

Giovanni Bordini

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Korekcijas koeficients – Dzīvesvietas dalībvalsts – Dzīvesvietas jēdziens – Galvenās dzīvesvietas jēdziens – Apliecinoši dokumenti

Priekšmets: Prasība, kas celta atbilstoši EKL 236. pantam un EAEKL 152. pantam un ar kuru Dž. Bordini [G. Bordini] lūdz, pirmkārt, atcelt Komisijas iecēlējinstitūcijas 2006. gada 25. janvāra lēmumu nepiemērot viņa pensijai Apvienotās Karalistes korekcijas koeficientu, kā arī vajadzības gadījumā atcelt 2006. gada 18. augusta lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa 2006. gada 19. aprīlī iesniegtā sūdzība, un, otrkārt, piespriest Komisijai izmaksāt procentus par summu, kuru tā ir parādā, piemērojot Apvienotās Karalistes korekcijas koeficientu ar atpakaļejošu spēku viņa pensijai no 2004. gada 1. aprīļa, pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktās likmes galvenajām refinansēšanas operācijām, kas ir piemērojama šajā laika posmā, tai pieskaitot divus punktus.

Nolēmums: Prasību noraidīt. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina pusi no prasītāja izdevumiem, kas saistīti ar 2007. gada 5. jūnija neformālo sapulci. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus pats, izņemot pusi no izdevumiem, kas viņam radās saistībā ar 2007. gada 5. jūnija neformālo sapulci.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Pensijas – Korekcijas koeficients

(Civildienesta noteikumu 82. pants)

Dzīvesvietas jēdziens iepriekšējo Civildienesta noteikumu 82. panta izpratnē, kurā ir paredzēts, ka pensijām piemēro korekcijas koeficientu, kas ir noteikts valstij, kurā pensionāram, kā viņš to ir pierādījis, ir dzīvesvieta, attiecas uz vietu, kurā bijušais ierēdnis faktiski ir izveidojis savu interešu centru, proti, vietu, kuru ieinteresētā persona ar nodomu piešķirt tai nemainīgu raksturu ir noteikusi par savu pastāvīgo vai parasto interešu centru un kurā tai rodas ikdienas izdevumi. Turklāt dzīvesvietas jēdziens neatkarīgi no pilnībā kvantitatīva rādītāja par laiku, ko kāda persona pavada vienas vai citas valsts teritorijā, papildus fiziskas uzturēšanās noteiktā vietā faktam nozīmē nodomu to darīt pastāvīgi, kas izriet no dzīves paradumiem un no normālu sociālu attiecību norises. Šis dzīvesvietas jēdziens attiecas uz Kopienu civildienestu un ne vienmēr atbilst šī jēdziena nozīmei dažādās valstīs.

(skat. 69. un 86. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 2003. gada 4. jūnijs, T‑124/01 un T‑320/01 Del Vaglio/Komisija, Recueil FP, I‑A‑157. un II‑767. lpp., 70. punkts un tajā minētā judikatūra; 71. punkts un tajā minētā judikatūra un 72. punkts; 2005. gada 12. septembris, T‑320/04 Dionyssopoulou/Padome, Krājumā nav publicēts, 39. punkts; 2006. gada 27. septembris, T‑416/04 Kontouli/Padome, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑181. un II‑A‑2‑897. lpp., 71. punkts.