Language of document : ECLI:EU:F:2008:40

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 8. aprila 2008

Zadeva F-134/06

Giovanni Bordini

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Korekcijski koeficient – Država članica prebivališča – Pojem prebivališča – Pojem glavnega prebivališča – Dokazila“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero G. Bordini predlaga, po eni strani, razglasitev ničnosti odločbe organa za imenovanja Komisije z dne 25. januarja 2006, s katero je bila zavrnjena uporaba korekcijskega koeficienta Združenega kraljestva za njegovo pokojnino, in, če je potrebno, razglasitev ničnosti odločbe z dne 18. avgusta 2006 o zavrnitvi njegove pritožbe, vložene 19. aprila 2006, ter, po drugi strani, naložitev Komisiji, da za zneske, dolgovane na podlagi retroaktivne uporabe korekcijskega koeficienta Združenega kraljestva za njegovo pokojnino od 1. aprila 2004, plača obresti na podlagi obrestne mere, ki jo Evropska centralna banka določi za glavne operacije refinanciranja in velja v zadevnem obdobju, povečane za dve odstotni točki.

Odločitev: Tožba se zavrne. Komisija nosi poleg svojih stroškov tudi polovico stroškov, ki jih je imela tožeča stranka v zvezi z neuradnim sestankom 5. junija 2007. Tožeča stranka nosi svoje stroške razen polovice stroškov, ki jih je priglasila v zvezi z neuradnim sestankom 5. junija 2007.

Povzetek

Uradniki – Pokojnine – Korekcijski koeficient

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 82)

Pojem prebivališča v smislu člena 82 starih kadrovskih predpisov, ki je določal, da se za pokojnine uporablja korekcijski koeficient, določen za državo, v kateri prejemnik pokojnine dokaže prebivališče, se nanaša na kraj, v katerem je nekdanji uradnik dejansko imel središče svojih interesov, to je kraj, v katerem je v želji, da bi mu podelil stalnost, določil stalno ali običajno središče svojih interesov in naj bi v njem v skladu s pričakovanji imel izdatke. Poleg tega pojem prebivališča ne glede na popolnoma količinski podatek o času, ki ga oseba preživi na ozemlju ene ali druge države, poleg fizičnega dejstva bivanja na določenem kraju zajema namen, da se temu dejstvu podeli neprekinjenost, ki izhaja iz življenjskih navad in običajnih družbenih odnosov. Ta pojem prebivališča je lasten javnim uslužbencem Skupnosti in se ne ujema nujno z nacionalnimi pomeni tega izraza.

(Glej točki 69 in 86.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 4. junij 2003, Del Vaglio proti Komisiji, združeni zadevi T‑124/01 in T-320/01, RecFP, str. I-A-157 in II-767, točka 70 in navedena sodna praksa, točka 71 in navedena sodna praksa ter točka 72; 12. september 2005, Dionyssopoulou proti Svetu, T-320/04, neobjavljena v ZOdl., točka 39; 27. september 2006, Kontouli proti Svetu, T-416/04, ZOdl. JU, str. I-A-2-181 in II-A-2-897, točka 71.