Language of document : ECLI:EU:F:2008:51

PERSONALERETTENS DOM (Tredje Afdeling)

30. april 2008

Sag F-16/07

Adriana Dragoman

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – udvælgelsesprøve – udvælgelseskomité – princippet om udvælgelseskomitéens upartiskhed – vedtægtens artikel 11a – ligebehandling mellem interne og eksterne ansøgere – udelukkelse af en ansøger – begrundelsespligt – rækkevidde – hensyntagen til fortroligheden af udvælgelseskomiteens arbejde«

Angående: Sag anlagt i henhold til medfør af artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Adriana Dragoman har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen fra udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/34/05 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af sprogkyndige administratorer (konferencetolke – AD5) for rumænsk af 12. december 2006 om ikke at opføre hende på reservelisten.

Udfald: Kommissionen frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – princippet om udvælgelseskomitéens upartiskhed

(Tjenestemandsvedtægten, art. 11a)

2.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – udvælgelsesprøvens forløb

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III)

3.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – udvælgelseskomité – afslag på ansøgning – begrundelsespligt – rækkevidde – overholdelse af princippet om den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde

(Tjenestemandsvedtægten, art. 25; bilag III, art. 6)

1.      Princippet om en udvælgelseskomités upartiskhed er udtryk for ligebehandlingsprincippet og er blandt de garantier, som Fællesskabets retsorden giver.

Den omstændighed, at et medlem af udvælgelseskomitéen og en ansøger kender hinanden, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at bevise, at dette medlem har en personlig interesse, navnlig familiemæssig eller finansiel, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i vedtægtens artikel 11a, der som sådan kan bringe hans upartiskhed i fare. Den omstændighed, at et medlem af udvælgelseskomitéen kender en af ansøgerne personligt, indebærer ikke nødvendigvis, at dette medlem vil have en forudfattet positiv mening om denne ansøgers præstation. Da en mundtlig prøve endvidere efter sin art ikke kan være anonym, kan den omstændighed, at en ansøger har båret en tjenestebadge og ikke en besøgsbadge, ikke bibringe en udvælgelseskomité nogen information, som denne ikke må være bekendt med.

(jf. præmis 41, 44 og 46)

2.      En udvælgelseskomité har et vidt skøn med hensyn til at fastlægge den nærmere fremgangsmåde for og det detaljerede indhold af de mundtlige prøver, for så vidt den nøje overholder reglerne for afholdelsen af disse prøver. Udvælgelseskomitéen overskrider således ikke grænserne for dette skøn, når den med henblik på at berolige en ansøger vælger at anmode denne om at præsentere sig selv i indledningen af den første tolkeprøve, der går forud for den almindelige mundtlige prøve.

(jf. præmis 51 og 57)

Henvisning til:

Retten: 24. september 2002, sag T-92/01, Girardot mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 163, og II, s. 859, præmis 24; 5. april 2005, sag T-336/02, Christensen mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 75, og II, s. 341, præmis 38.

3.      Pligten til at begrunde en bebyrdende afgørelse har til formål dels at give afgørelsens adressat oplysninger, der er tilstrækkelige til at fastslå, om afgørelsen er korrekt, dels at muliggøre en domstolskontrol. Hvad angår afgørelser truffet af en udvælgelseskomité må hensynet til opfyldelsen af denne pligt dog afvejes med hensynet til en overholdelse af princippet om den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde i henhold til artikel 6 i bilag III til vedtægten. Denne fortrolighed er blevet indført for at sikre udvælgelseskomitéen uafhængighed og objektivitet i dens arbejde ved at beskytte den mod enhver udefra kommende indblanding eller pression, det være sig fra fællesskabsmyndigheden selv, fra de pågældende ansøgere eller fra tredjepart. Princippet er følgelig til hinder for, dels at der videregives oplysninger om de enkelte komitémedlemmers stillingtagen, dels at der afsløres forhold, der angår en vurdering af de enkelte ansøgere eller disse indbyrdes.

Der må herefter ved kravet om, at en udvælgelseskomités afgørelser skal begrundes, tages hensyn til karakteren af det pågældende arbejde, der i almindelighed består af mindst to adskilte stadier, nemlig for det første vurderingen af ansøgningerne for at udskille de ansøgere, der skal gives adgang til udvælgelsesprøven, og for det andet vurderingen af ansøgernes egnethed til at beklæde stillingerne med henblik på at opstille en liste over egnede ansøgere. Hvad angår det andet stadium af udvælgelseskomitéens arbejde er dette først og fremmest af sammenlignende karakter og er af denne grund omgærdet med den fortrolighed, der er forbundet med en udvælgelseskomités arbejde. De bedømmelseskriterier, som udvælgelseskomitéen fastlægger forud for prøverne, er en uadskillelig del af de sammenlignende bedømmelser, som komitéen foretager af de forskellige ansøgeres kvalifikationer. Disse kriterier er derfor på samme måde som komitéens bedømmelser omfattet af princippet om den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde. Udvælgelseskomitéens sammenlignende bedømmelser afspejles i de karakterer, som komitéen giver ansøgerne. Når henses til den fortrolighed, der bør være forbundet med udvælgelseskomitéens arbejde, udgør en meddelelse om de for de forskellige prøver opnåede karakterer en tilstrækkelig begrundelse af komitéens afgørelser, da udvælgelseskomitéen ikke er forpligtet til nærmere at angive, hvilke af ansøgerens svar der var fundet at være utilstrækkelige, eller til at forklare, hvorfor disse svar var fundet utilstrækkelige.

(jf. præmis 63)

Henvisning til:

Domstolen: 4. juli 1996, sag C-254/95 P, Parlamentet mod Innamorati, Sml. I, s. 3423, præmis 23-31.

Retten: 27. marts 2003, sag T-33/00, Martínez Páramo m.fl. mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 105, og II, s. 541, præmis 43-52.