Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2008. gada 6. martā

Lieta F‑55/07

Giuseppe Tiralongo

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Bijušais pagaidu darbinieks – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru Dž. Tiralongo [G. Tiralongo] lūdz it īpaši piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus par kaitējumu, kas, kā viņš apgalvo, tam nodarīts vairāku nelikumīgu darbību rezultātā, kuras pieļāvusi Komisija viņa līguma pagarināšanas ietvaros.

Nolēmums: Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Prasības pieņemamība – Vērtējums, ņemot vērā prasības pieteikuma iesniegšanas brīdī spēkā esošos noteikumus

(Civildienesta tiesas Reglamenta 76. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Pamati

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Kaut arī Civildienesta tiesas Reglamenta 76. pantā paredzētais noteikums, saskaņā ar kuru Civildienesta tiesa ar rīkojumu var noraidīt acīmredzami noraidāmu prasību, ir procesuāla norma, kas kā tāda kopš tās spēkā stāšanās ir piemērojama attiecībā uz visiem strīdiem, kurus izskata Civildienesta tiesa, tad tādas nav tiesību normas, uz kuru pamata Civildienesta tiesa, piemērojot šo pantu, var uzskatīt prasību par acīmredzami nepieņemamu un kuras var būt tikai tās, kas piemērojamas prasības celšanas dienā.

(skat. 26. punktu)

2.      Ierēdnis, kurš Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētajos termiņos nav cēlis prasību atcelt, iespējams, tam nelabvēlīgu tiesību aktu, nevar ar prasību par kaitējuma, kuru radījis šis tiesību akts, atlīdzību – neatkarīgi no tā, vai šis kaitējums ir materiāls vai morāls, – labot šādu bezdarbību un līdz ar to noteikt jaunus termiņus prasības celšanai.

(skat. 31., 33., 40. un 41. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 24 janvāris, T‑27/90 Latham/Komisija, Recueil, II‑35. lpp., 38. punkts; 1993. gada 13. jūlijs, T‑20/92 Moat/Komisija, Recueil, II‑799. lpp., 46. punkts; 2005. gada 28. jūnijs, T‑147/04 Ross/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑171. un II‑771. lpp., 48. punkts.