Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 6 mars 2008

Mål F-55/07

Giuseppe Tiralongo

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tidigare tillfälligt anställd – Talan – Skadeståndstalan – Tidsbegränsat anställningsavtal som inte förlängs – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Giuseppe Tiralongo har väckt talan med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA om att kommissionen ska förpliktas att ersätta den skada han påstår sig ha lidit på grund av ett antal rättsstridiga ageranden som kommissionen gjort sig skyldig till i samband med förlängning av hans anställningsavtal.

Avgörande: Talan avvisas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Talans upptagande till sakprövning – Bedömning med beaktande av de bestämmelser som var i kraft när ansökan lämnades in

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 76)

2.      Tjänstemän – Talan – Skadeståndstalan – Grunder

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

1.      Regeln i artikel 76 i personaldomstolens rättegångsregler, enligt vilken personaldomstolen kan besluta om att en talan ska avvisas eller ogillas, är en förfaranderegel som ska anses tillämplig på alla tvister som är anhängiggjorda vid denna domstol vid tidpunkten då den trätt i kraft. Så är emellertid inte fallet med rättsregler med stöd av vilka personaldomstolen enligt denna artikel kan avvisa en talan och vilka regler endast kan vara tillämpliga vid dagen för talans väckande.

(se punkt 26)

2.      En tjänsteman som inte inom de i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna angivna tidsfristerna, har väckt talan om ogiltigförklaring mot en rättsakt som han påstår går honom emot kan, oavsett den materiella eller ideella arten av denna skada, inte avhjälpa denna underlåtenhet genom en talan om skadestånd för en skada som samma rättsakt har förorsakat och på så sätt få nya tidsfrister för talan att börja löpa.

(se punkterna 31, 33, 40 och 41)

Hänvisning till

Förstainstansrätten den 24 januari 1991 i mål T‑27/90, Latham mot kommissionen, REG 1991, s. II‑35, punkt 38; den 13 juli 1993 i mål T‑20/92, Moat mot kommissionen, REG 1993, s. II‑799, punkt 46; den 28 juni 2005 i mål T‑147/04, Ross mot kommissionen, REGP 2005, s. I‑A‑171 och II‑771, punkt 48