Language of document : ECLI:EU:F:2008:25

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2008. március 5.

F‑33/07. sz. ügy

Alberto Toronjo Benitez

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – A kutatási előirányzat felhasználásával fizetett korábbi ideiglenes alkalmazottak – A »hátizsákot« alkotó pontok törlése – A tisztviselő átkerülése az általános költségvetés kutatási részéből e költségvetés működéssel kapcsolatos részéhez – Az általános költségvetés kutatási előirányzatából fizetett tisztviselők előmeneteli rendszeréről szóló 2004. június 16‑i bizottsági határozat 2. cikkének jogellenessége”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Toronjo Benitez azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az általános költségvetés kutatási előirányzatából fizetett tisztviselők előmeneteli rendszerére vonatkozó 2004. június 16‑i bizottsági határozat 2. cikkének jogellenességét, és semmisítse meg a felperes által ideiglenes alkalmazottként összegyűjtött, „hátizsákot” alkotó 44,5 pont törlését kimondó bizottsági határozatot.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

Nem ellentétes a szolgálati érdekkel az általános költségvetés kutatási előirányzatából fizetett tisztviselők előléptetési eljárására vonatkozó szabályokról szóló bizottsági határozat 2. cikke, amely a tisztviselők mobilitásának korlátozását írja elő.

Ez a határozat, amely azokra a tisztviselőkre vonatkozik, akik korábban a kutatási előirányzatból fizetett ideiglenes alkalmazottak voltak, a 2. cikkének (1) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a személyzeti szabályzat 45. cikkének a Bizottság által elfogadott általános végrehajtási rendelkezéseitől eltérően, a versenyvizsgát követően a kutatási előirányzatból fizetett tisztviselők megtartják az ideiglenes alkalmazottként szerzett előléptetési pontjaikat. Az említett határozat 2. cikkének (2) bekezdése szerint ezek az érdempontok és elsőbbségi pontok mindazonáltal érvényüket vesztik, ha a tisztviselőket, kérelmükre, a próbaidős tisztviselővé való kinevezésüket követő két éven belül az általános költségvetés működési előirányzatából fizetett álláshelyre helyezik át.

A szóban forgó tisztviselők mobilitásának korlátozását az intézmény megfelelő működésére, tehát a szolgálati érdekre vonatkozó megfontolások igazolják. A személyi erőforrások megfelelő felhasználása és a tisztviselők intézményen belüli mobilitása ugyan a szolgálati érdekkel összhangban álló céloknak minősülnek, a szolgálati érdek azonban nem korlátozódik erre. Az említett határozat célja, hogy arra ösztönözze a korábban ideiglenes alkalmazottként a kutatási előirányzat terhére foglalkoztatott tisztviselőket, hogy legalább két évig az általános költségvetés kutatási előirányzatából fizetett azon álláshelyeken maradjanak, amelyeknél véglegesítették őket, és amelyek vonatkozásában a szükséges képesítésekkel rendelkeznek.

A kérdéses rendelkezésekből kitűnik, hogy a Bizottság nem hagyja figyelmen kívül a tisztviselők intézményen belüli mobilitásához kapcsolódó szolgálati érdeket, hanem ezzel ellenkezőleg arra törekszik, hogy azt összeegyeztesse az általa szem előtt tartott többi különös szolgálati érdekkel. Ennélfogva az érintett tisztviselők mobilitása korlátozásának behatárolt a terjedelme, amennyiben az csak azokra a tisztviselőkre vonatkozik, akik korábban a kutatási előirányzatból fizetett ideiglenes alkalmazottak voltak, és kevesebb mint két éve véglegesítették őket az ugyanezen költségvetéshez tartozó álláshelyeken. A korlátozásnak főként az időtartama behatárolt, amely az érintett tisztviselők próbaidős tisztviselővé való kinevezésétől számított kétéves időszakot jelenti.

Egyébiránt a határozat nem sérti a tisztviselők közötti egyenlő bánásmód elvét sem. Az említett határozat 2. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy e határozat 2. cikkének (2) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdésben meghatározott három csoportba tartozó tisztviselők még akkor is megtartják az ideiglenes alkalmazottként megszerzett pontjaikat, ha a próbaidős tisztviselővé való kinevezésük időpontját követő két éven belül áthelyezik őket az általános költségvetés működési előirányzatából fizetett álláshelyre. „A személyzeti szabályzat 7. cikkének (1) bekezdése alapján a kinevezésre jogosult hatóság által szolgálati érdekből áthelyezett” tisztviselők alkotják ezen csoportok egyikét. A határozat 2. cikkének céljából kitűnik, hogy az intézmény ezáltal azokat a tisztviselőket kívánja kijelölni, akiket a mobilitásra vonatkozó kívánságaik figyelembevétele nélkül kizárólag szolgálati érdekből helyeztek át, ahogyan arra a személyzeti szabályzat 7. cikke (1) bekezdésének első albekezdése – az ugyanezen bekezdés második albekezdésében szereplő kivétellel – feljogosítja az intézményeket. Márpedig, jóllehet az áthelyezésekről mindig a szolgálati érdek alapján kell határozni, az áthelyezett tisztviselők helyzete lényegesen eltérő aszerint, hogy az adminisztráció a mobilitásra vonatkozó kívánságaikat figyelembe vette‑e, vagy sem.

Az említett határozat 2. cikkének (3) bekezdésében előírt másik tisztviselői csoport azon tisztviselőkből áll, akiket a saját kérelmükre helyeztek át, és legalább két éve bizalmas jellegűnek tekintett munkakört töltenek be. Ebben a tekintetben indokolt a próbaidős tisztviselővé való kinevezésüket követő két éven belül saját kérelmükre az általános költségvetés működési előirányzatából fizetett álláshelyre áthelyezett tisztviselők közötti eltérő bánásmód aszerint, hogy legalább két éve bizalmas jellegűnek tekintett munkakört töltenek‑e be, vagy sem. Még ha a bizalmas munkakörbe kinevezett tisztviselőt általában csak öt év után helyezik is át, helytelen az a következtetés, hogy az említett tisztviselő helyzete csak öt év – és nem két év – után tér el a többi tisztviselő helyzetétől. A bizalmas munkakörökbe beosztott tisztviselőket az áthelyezés vonatkozásában terhelő fokozott kötelezettség abból ered, hogy a feladataik jellege miatt jelentős veszélynek vannak kitéve a pénzügyi szabálytalanságok vagy az összeférhetetlenség vonatkozásában. Ebből következően a bizalmas munkakörbe beosztott tisztviselők helyzete nem csak öt év után, hanem a beosztásuk teljes időtartama alatt objektíve eltér a többi tisztviselő helyzetétől. E körülmények között nincs alapja annak a feltételezésnek, hogy e tisztviselők esetében csak öt év után indokolt eltérő szabályok alkalmazása az áthelyezésre vonatkozóan. Ezzel ellenkezőleg, tekintettel a bizalmas munkakörökbe beosztott tisztviselők áthelyezésének megkönnyítéséhez kapcsolódó szolgálati érdekre, azon veszély csökkentése érdekében, amelynek ezek a tisztviselők ki vannak téve, ésszerűnek tűnik kivenni az említett tisztviselőket egy olyan rendelkezés hatálya alól, amely erőteljesen maradásra ösztönöz a próbaidős tisztviselővé való kinevezésüktől számított további két év során. Ennélfogva a (3) bekezdésben szereplő, az említett tisztviselők javára szóló kivétel az elérni kívánt célhoz viszonyítva nem aránytalan.

(lásd a 32., 67–73. és 90–96. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑237/95. sz., Carbajo Ferrero kontra Parlament ügyben 1997. június 12‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑141. o. és II‑429. o.) 99. pontja.