Language of document : ECLI:EU:F:2008:24

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

25. veebruar 2008

Kohtuasi F‑85/07

Ana Anselmo jt

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Avalik teenistus – Ametnikud – Töölevõtmine – Ametisse nimetamine – Palgaastme määramine – Sisekonkursi edukalt läbinud isikud – Uus asjaolu – Puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega A. Anselmo ja kümme nõukogu ametnikku paluvad sisuliselt tühistada nõukogu otsused, millega asjaomaste isikute nimetamisel kategooriasse B* või pärast seda nimetamist kaotatakse nende isikute kategooriates C või D omandanud teenistusstaaž.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Hagi vastuvõetavus – Hindamine vastavalt hagiavalduse esitamise ajal kehtinud normidele

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 76)

2.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Kuigi Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 76 sätestatud norm, mille kohaselt võib Avaliku Teenistuse Kohus määrusega otsustada jätta läbi vaatamata hagi, mis näib ilmselgelt vastuvõetamatu, on menetlusõiguslik norm, mida sellisena kohaldatakse selle jõustumisest alates kõigi Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses olevate kohtuasjade suhtes, ei kehti sama nende normide puhul, mille põhjal Avaliku Teenistuse Kohus võib nimetatud artikli kohaselt pidada hagi ilmselgelt vastuvõetamatuks ja milleks võivad olla vaid normid, mis olid kohaldatavad hagi esitamise ajal.

(vt punkt 17)

2.      Hagi tähtajad hakkavad kulgema uuesti ainult siis, kui kõnealune asjaolu täidab kahte tingimust: see „muudab õiguslikku või faktilist olukorda” ning „võib oluliselt muuta isiku olukorda, kes taotleb lõplikuks muutunud otsuse uuesti läbivaatamist”.

Uue asjaoluga ei ole tegemist siis, kui institutsioon avaldab personaliteate, milles piirdutakse personalieeskirjade ning siseeeskirjade sätete ulatuse meeldetuletamisega ilma sellele midagi lisamata, ning mis pelgalt kinnitab nende eeskirjade kohaldamist, mida oleks ilma selle teateta igal juhul kohaldatud.

(vt punktid 25 ja 28)

Viited:

Euroopa Kohus: 13. november 1986, kohtuasi 232/85: Becker vs. komisjon (EKL 1986, lk 3401, punkt 10).

Esimese Astme Kohus: 7. veebruar 1991, kohtuasi T‑58/89: Williams vs. kontrollikoda (EKL 1991, lk II‑77, punktid 46–48; 7. veebruar 2001, kohtuasi T‑186/98: Inpesca vs. komisjon (EKL 2001, lk II‑557, punkt 51); 3. oktoober 2006, kohtuasi T‑171/05: Nijs vs. kontrollikoda (EKL 2006, lk I‑A‑2‑195 ja II‑A‑2‑999, punkt 24).

Avaliku Teenistuse Kohus: 16. jaanuar 2007, kohtuasi F‑92/05: Genette vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑1 ja II‑A‑1‑1, punkt 61).