Language of document : ECLI:EU:F:2008:24

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

25 päivänä helmikuuta 2008

Asia F-85/07

Ana Anselmo ym.

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Nimitys – Palkkaluokan määrittäminen – Sisäisessä kilpailussa menestynyt hakija – Uusia seikkoja ei ole – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Ana Anselmo ja kymmenen muuta neuvoston virkamiestä vaativat pääasiallisesti niiden neuvoston päätösten kumoamista, joilla nollattiin kantajien ura-alueella C tai B saavuttama virkaikä joko heidän ura-alueeseen B nimittämisensä yhteydessä tai sen jälkeen.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kanteiden tutkittavaksi ottaminen – Arviointi kannekirjelmän jättämishetkellä voimassa olevien sääntöjen kannalta

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artikla)

2.      Henkilöstö – Kanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Vaikka virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklassa ilmaistu sääntö, jonka mukaan virkamiestuomioistuin voi hylätä määräyksellä kanteen, joka on selvästi hylättävä, on menettelysääntö, jota sovelletaan sellaisenaan sen voimaantulohetkestä lähtien kaikissa virkamiestuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa, sama ei päde oikeussääntöihin, joiden perusteella virkamiestuomioistuin voi tämän artiklan mukaisesti todeta, että kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, minkä se voi todeta ainoastaan kanteen tekemishetkellä sovellettavien säännösten nojalla.

(ks. 17 kohta)

2.      Jotta jokin seikka voidaan katsoa sellaiseksi, että se aloittaa kanteen tekemiselle asetettujen määräaikojen kulumisen uudelleen, kyseisen seikan on ”muutettava oikeudellista tai tosiasiallista tilannetta” tai ”oltava omiaan muuttamaan olennaisesti lopulliseksi tulleen päätöksen uudelleen käsittelyä vaativan kantajan tilannetta”.

Uutena seikkana ei voida pitää sitä, että toimielin julkaisee henkilöstötiedotteen, jossa ainoastaan muistutetaan henkilöstösääntöjen ja sisäisten sääntöjen soveltamisalasta siihen mitään lisäämättä, ja jossa ainoastaan vahvistetaan se, että näitä sääntöjä sovelletaan, kun niitä olisi myös ilman kyseistä tiedonantoa joka tapauksessa sovellettu.

(ks. 25 ja 28 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 232/85, Becker v. komissio, 13.11.1986 (Kok., s. 3401, 10 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑58/89, Williams v. tilintarkastustuomioistuin, 7.2.1991 (Kok, s. II‑77, 46–48 kohta); asia T‑186/98, Inpesca v. komissio, 7.2.2001 (Kok., s. II‑557, 51 kohta) ja asia T‑171/05, Nijs v. tilintarkastustuomioistuin, 3.10.2006 (Kok. H., s. I-A-2-195 ja II-A-2-999, 24 kohta).

Virkamiestuomioistuin: asia F‑92/05, Genette v. komissio, 16.1.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑1 ja II-A-1-1, 61 kohta).