Language of document : ECLI:EU:F:2008:24

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 25. februára 2008

Vec F‑85/07

Ana Anselmo a i.

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie – Zaradenie do platovej triedy – Úspešní uchádzači v internom výberovom konaní – Nová skutočnosť – Neexistencia – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Anselmo a desať ďalších úradníkov Rady navrhujú predovšetkým zrušiť rozhodnutia Rady, ktorými boli zrušené roky odpracované v rámci platovej triedy v kategóriách C alebo D pri ich vymenovaní do kategórie B* alebo po tomto vymenovaní

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Prípustnosť žalôb – Posúdenie s ohľadom na pravidlá účinné v čase podania žaloby

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 76)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      Hoci pravidlo uvedené v článku 76 Rokovacie poriadku Súdu pre verejnú službu, podľa ktorého môže tento súd uznesením odmietnuť žalobu, ak existujú pre to zjavné dôvody, je procesným pravidlom, ktoré sa ako také uplatňuje od nadobudnutia svojej účinnosti na všetky spory prebiehajúcich pred Súdom pre verejnú službu, nie je to tak v prípade hmotno-právnych pravidiel, na základe ktorých môže súd podľa tohto článku považovať žalobu za zjavne neprípustnú, a ktorými môžu byť len hmotno-právne pravidlá uplatniteľné v čase podania žaloby.

(pozri bod 17)

2.      Určitá skutočnosť môže spôsobiť opätovne začatie plynutia lehoty na podanie žaloby len za podmienky skladajúcej sa z dvoch častí, t. j. že „mení skutkovú alebo právnu situáciu“ a „je spôsobilá zmeniť podstatným spôsobom situáciu osoby, ktorá sa domáha preskúmania právoplatného rozhodnutia“.

Za novú skutočnosť však nemožno považovať oznámenie zamestnancom, ktoré uverejnila inštitúcia a ktoré len pripomína rozsah pôsobnosti ustanovení služobného poriadku a vnútorných pravidiel bez toho, aby bolo k tomu niečo doplnené, a ktoré len potvrdzuje uplatňovanie pravidiel, ktoré by sa uplatňovali v každom prípade aj bez tohto oznámenia.

(pozri body 25 a 28)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. novembra 1986, Becker/Komisia, 232/85, Zb. s. 3401, bod 10

Súd prvého stupňa: 7. februára 1991, Williams/Dvor audítorov, T‑58/89, Zb. s. II‑77, body 46 až 48; 7. februára 2001, Inpesca/Komisia, T‑186/98, Zb. s. II‑557, bod 51; 3. októbra 2006, Nijs/Dvor audítorov, T‑171/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑195, II‑A‑2‑999, bod 24

Súd pre verejnú službu: 16. januára 2007, Genette/Komisia, F‑92/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑1, II‑A‑1‑1, bod 61