Language of document :

Жалба, подадена на 10 октомври 2008г. - Gheysens/Съвет

(Дело F-83/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Johan Gheysens (Mechelen, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Съвета, с което се определят условията на назначаване на жалбоподателя, доколкото ограничава продължителността на договора му на две години и го класира във функционална група III, степен 11, стъпка 1, както и незаконосъобразност на член 88 от УРДС [Условия за работа на другите служители на Европейските общности], доколкото този член разрешава подновяването на срочните договори в рамките общо на три години.

Искания на жалбоподателя

да се приеме за установена незаконосъобразността на член 88 от Условията за работа на другите служители, доколкото този член разрешава подновяването на срочните договори в рамките общо на три години;

да се отмени решението на Съвета, с което се определят условията на назначаване на жалбоподателя, доколкото ограничава продължителността на договора му на две години и го класира във функционална група III, степен 11, стъпка 1;

да се осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________