Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 października 2008 r. - Gheysens przeciwko Radzie

(Sprawa F-83/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Johan Gheysens (Mechelen, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ustalającej warunki zatrudnienia skarżącego w zakresie, w jakim ogranicza czas trwania umowy do dwóch lat i ustala jego zaszeregowanie do grupy funkcyjnej III, grupy zaszeregowania 11, stopnia 1, a także stwierdzenie niezgodności z prawem art. 88 WZIP w zakresie w jakim zezwala na zawieranie kolejnych umów na czas określony w ramach ogólnego limitu trzech lat.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie niezgodności z prawem art. 88 warunków zatrudnienia innych pracowników w zakresie w jakim zezwala na zawieranie kolejnych umów na czas określony w ramach ogólnego limitu trzech lat;

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ustalającej warunki zatrudnienia skarżącego w zakresie w jakim ogranicza czas trwania umowy do dwóch lat i ustala jego zaszeregowanie do grupy funkcyjnej III, grupy zaszeregowania 11, stopnia 1;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________