Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 18 декември 2008 г. - Х/Парламент

(Дело F-14/08)1

Език на производството: гръцки

Председателят на първи състав определи делото да бъде заличено от регистъра в резултат от уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 142, 7.6.2008 г., стр. 39.