Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 grudnia 2008 r. - X przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-14/08)1

Język postępowania: grecki

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy na skutek zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 142 z 7.6.2008, s. 39.