Language of document :

Жалба, подадена на 23 декември 2008 г. - Katrakasas/Комисия

(Дело F-103/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nicolas Katrakasas (Брюксел, Белгия) (представители: L. Levi, M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на конкурсната комисия за конкурса EPSO/AD/116/08, с което на жалбоподателя се отказва включване в списъка на кандидатите, допуснати до писмени изпити на конкурса, както и отмяна на всички решения, взети в резултат на това решение, в това число списъка с резерви и всички решения за назначаване.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на конкурсната комисия за конкурса EPSO/AD/116/08 от 23 септември 2008 г., с което на жалбоподателя се отказва включване в списъка на кандидатите, допуснати до писмените изпити;

Да се отменят всички решения, взети в резултат на решението от 23 септември 2008 г., в това число списъка с резервите и всички решения за назначаване;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________