Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2008 r. - Katrakasas przeciwko Komisji

(Sprawa F-103/08)

Język postępowania: francuski.

Strony

Strona skarżąca: Nicolas Katrakasas (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi, M. Vandenbussche, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej w konkursie EPSO/AD/116/08 odmawiającej wpisania skarżącego na listę kandydatów dopuszczonych do egzaminów pisemnych oraz wszystkich decyzji wydanych w jej następstwie, włącznie z listą rezerwową i wszystkimi decyzjami o powołaniu

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej w konkursie EPSO/AD/116/08 z dnia 23 września 2008 r. odmawiającej wpisania skarżącego na listę kandydatów dopuszczonych do egzaminów pisemnych;

stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji wydanych w następstwie decyzji z dnia 23 września 2008 r., włącznie z listą rezerwową i wszystkimi decyzjami o powołaniu;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________