Language of document :

Talan väckt den 17 augusti 2009 - Caminiti mot kommissionen

(Mål F-71/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paolo Caminiti (Tubize, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av svaranden om att placera sökanden i lönegrad AST 9, löneklass 4 med en multiplikationsfaktor 1, och följaktligen återinsätta sökanden i lönegrad AST 9, löneklass 2 med en bibehållen multiplikationsfaktor 1,071151.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att placera sökanden i lönegrad AST 9, löneklass 4 med en multiplikationsfaktor 1 vilket beslut angetts i sökandens lönebesked för mars 2009,

följaktligen återinsätta sökanden i lönegrad AST 9, löneklass 2 med en bibehållen multiplikationsfaktor 1,071151, från och med den 1 mars 2009,

i sin helhet återupprätta sökandens karriär med retroaktiv verkan från den 1 mars 2009 till det datum då han placeras i den korrigerade lönegraden och löneklassen (inklusive värdering av klagandens erfarenhet i den korrigerade placeringen, hans rätt till befordran och hans pensionsrättigheter), jämte dröjsmålsränta beräknad på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som gällde i den aktuella perioden, med tillägg av två procentenheter, på det sammanlagda belopp som motsvarar skillnaden mellan lönen enligt beslutet om placering och lönen enligt den placering som sökanden borde ha blivit föremål för, fram till det datum då beslut fattas om hans rättmätiga placering, i andra hand tilldela sökanden befordringspoäng som motsvarar förändringen av multiplikationsfaktorn till en "tidsfaktor",

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________