Language of document :

Жалба, подадена на 30 юли 2009 г. - Nikolchov/Комисия

(Дело F-70/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Vladimir Nikolchov (Брюксел, Белгия) (представител: адв. M. Hammouche)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на Органа, оправомощен да сключва договори за назначаване, с което за място на наемане на жалбоподателя се определя Аахен (Германия) и с което срокът, за който му се предоставят дневните надбавки, се определя на 120 дни.

Искания на жалбоподателя

Да се установи нарушение на Решението на Комисията от 15 април 2004 г. за приемане на общи разпоредби за изпълнение въ връзка с прилагането на член 7, параграф 3 от Приложение VII към Правилника и на член 10 от Приложение VII към Правилника;

Вследствие на това да се разпоредби отмяната на Решение № R/9/09 от 21 април 2009 г. на Органа, оправомощен да сключва договорите за назначаване, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за определяне на България за място на неговото наемане и за определяне на срока на предоставяне на дневните надбавки съгласно член 10, параграф 2, буква б), второ тире от Приложение VІІ към Правилника;

Да се разпореди на ответника да изплати на жалбоподателя неизплатените дневни надбавки в размер на 6 942,32 евро, или всяка друга сума, която бъде определена от Първоинстанционния съд, заедно с лихвите за забава, считано от датата на подаване на жалбата, до пълното изплащане на неизплатените суми;

да се осъди Комисията на Европейските Общности да заплати съдебните разноски.

____________