Language of document :

Žaloba podaná dne 30. července 2009 - Nikolchov v. Komise

(Věc F-70/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vladimír Nikolchov (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Hammouche, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného uzavírat pracovní smlouvy, kterým byly stanoveny jako místo bydliště žalobce Cáchy (Německo) a stanovena doba poskytování denního příspěvku na 120 dní

Návrhová žádání žalobce

určit, že bylo porušeno rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 2004 o přijetí obecných prováděcích ustanovení týkajících se použití čl. 7 odst. 3 přílohy VII služebního řádu a článku 10 přílohy VII služebního řádu;

v důsledku toho, zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného uzavírat pracovní smlouvy č. R/9/09 ze dne 21. dubna 2009, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce požadující stanovení jeho bydliště v Bulharsku a stanovení doby poskytování denního příspěvku v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) druhou odrážkou přílohy VII služebního řádu;

nařídit žalované uhradit žalobci nevyplacený denní příspěvek ve výši 6942,32 eur nebo jakoukoliv jinou částku, kterou Soud pro veřejnou službu určí, spolu s úroky z prodlení ode dne podání stížnosti do dne úhrady;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________