Language of document :

Sag anlagt den 30. juli 2009 - Nikolchov mod Kommissionen

(Sag F-70/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vladimir Nikolchov (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M. Hammouche)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om fastsættelse af sagsøgerens indkaldelsessted til Aachen (Tyskland) og om at fastsætte den periode, i hvilken der kan ydes dagpenge, til 120 dage.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at der foreligger en tilsidesættelse af Kommissionens afgørelse af 15. april 2004 om almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 7, stk. 3, i vedtægtens bilag VII og til artikel 10 i vedtægtens bilag VII.

Følgelig annulleres ansættelsesmyndighedens afgørelse nr. R/9/09 af 21. april 2009 om afslag på sagsøgerens klage, hvorved han anmodede om, at hans indkaldelsessted blev fastsat til Bulgarien, og at den periode, i hvilken der kan ydes dagpenge, blev fastsat i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b), andet led, i vedtægtens bilag VII.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren dagpenge svarende til 6 942,32 EUR eller et andet beløb efter Rettens afgørelse med tillæg af morarenter fra datoen for indbringelse af klagen og indtil effektiv betaling sker.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________