Language of document :

Kanne 30.7.2009 - Nikolchov v. komissio

(Asia F-70/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vladimir Nikolchov (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Hammouche)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan palvelukseenottopaikaksi vahvistettiin Aix-la-Chapelle (Saksa) ja jolla päivärahan kestoksi vahvistettiin 120 päivää.

Vaatimukset

On todettava, että komission 15.4.2004 tekemää päätöstä, jolla on annettu henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevaa 7 artiklan 3 kohtaa ja liitteessä VII olevaa 10 artiklaa koskevat yleiset soveltamissäännökset, on rikottu

näin ollen on kumottava työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 21.4.2009 tekemä päätös N:o R/9/09, jolla hylättiin kantajan valitus, jossa vaadittiin vahvistamaan kantajan palvelukseenottopaikaksi Bulgaria ja vahvistamaan päivärahan kesto henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle maksamatta jäänyt päiväraha, jonka määrä on 6 942,32 euroa, tai muu virkamiestuomioistuimen määräämä summa sekä viivästyskorot valituksen esittämispäivästä maksun suorittamiseen saakka

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________