Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 30. jūlijā - Nikolchov/Komisija

(lieta F-70/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vladimir Nikolchov, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M. Hammouche, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu, ar kuru par prasītāja darbā pieņemšanas vietu nosaka Āheni (Vācija) un dienas nauda tiek noteikta 120 dienām.

Prasītāja prasījumi:

atzīt, ka tika pārkāpts Komisijas 2004. gada 15. aprīļa lēmums par Vispārīgajiem noteikumiem par Civildienesta noteikumu VII pielikuma 7. panta 3. punkta un VII pielikuma 10. panta piemērošanu;

līdz ar to atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, 2009. gada 21. aprīļa lēmumu Nr. R/9/09, ar kuru ir noraidīta prasītāja sūdzība, kurā viņš lūdza noteikt par viņa darbā pieņemšanas vietu Bulgāriju un noteikt dienas naudas ilgumu atbilstoši Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrajam ievilkumam;

piespriest atbildētājai izmaksāt prasītājam nesamaksāto dienas naudu EUR 6942,32 apmērā vai jebkurā citā apmērā, kuru noteiks Civildienesta tiesa, papildus nokavējuma procentiem no sūdzības iesniegšanas dienas līdz samaksai pilnībā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________