Language of document :

Beroep ingesteld op 30 juli 2009 - Nikolchov / Commissie

(Zaak F-70/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Vladimir Nikolchov (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Hammouche, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag waarbij Aken (Duitsland) als verzoekers plaats van aanwerving is bepaald en de duur van de dagvergoeding op 120 dagen is vastgesteld

Conclusies van de verzoekende partij

vaststellen dat er sprake is van schending van het besluit van de Commissie van 15 april 2004 houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van artikel 7, lid 3, van bijlage VII bij het Statuut en van artikel 10 van bijlage VII bij het Statuut;

dientengevolge, de nietigverklaring gelasten van besluit nr. R/9/09 van het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag van 21 april 2009 houdende afwijzing van verzoekers klacht, strekkende tot vaststelling van zijn plaats van aanwerving in Bulgarije en tot vaststelling van de duur van de dagvergoedingen overeenkomstig artikel 10, lid 2, sub b, tweede streepje, van bijlage VII bij het Statuut;

de verwerende partij gelasten om verzoeker de niet-betaalde dagvergoeding ten belope van 6 942,32 EUR te betalen, dan welk elk ander door het Gerecht vast te stellen bedrag, plus vertragingsrente vanaf de datum van de indiening van de klacht tot aan de vereffening;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen verwijzen in de kosten.

____________