Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. - Nikolchov przeciwko Komisji

(Sprawa F-70/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vladimir Nikolchov (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Hammouche)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu uprawnionego do zawierania umów, w której stwierdza się, że miejscem pobytu skarżącego w chwili rekrutacji był Akwizgran (Niemcy) i ustala się, iż okres, za który przysługują dodatki dzienne wynosi 120 dni.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, iż nastąpiło naruszenie decyzji Komisji z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących stosowania art. 7 ust. 3 załącznika VII regulaminu pracowniczego i art. 10 załącznika VII regulaminu pracowniczego,

w konsekwencji, stwierdzenie nieważności decyzji organu uprawnionego do zawierania umów nr R/9/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r., w której odrzucono zażalenie skarżącego mające na celu stwierdzenie, że miejscem jego pobytu w chwili rekrutacji była Bułgaria i ustalenia okresu, za który przysługują dodatki dzienne w zgodzie z art. 10 ust. 2 lit. b) tiret trzecie załącznika VII regulaminu pracowniczego,

nakazanie stronie pozwanej zapłaty skarżącemu dotychczas niezapłaconych dodatków dziennych wynoszących 6942,32 EUR lub innej kwoty podlegającej ustaleniu przez Sąd wraz z odsetkami za zwłokę za okres od dnia złożenia zażalenia do dnia dokonania zapłaty,

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________