Language of document :

Žaloba podaná 30. júla 2009 - Nikolchov/Komisia

(vec F-70/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vladimir Nikolchov (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Hammouche, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, ktorým bolo ako miesto prijatia do zamestnania žalobcu určené mesto Aachen (Nemecko) a doba poskytovania diét za kalendárny deň bola stanovená na 120 dní

Návrhy žalobcu

Určiť, že bolo porušené rozhodnutie Komisie z 15. apríla 2004 o všeobecných ustanoveniach na vykonávanie článku 7 ods. 3 prílohy VII Služobného poriadku a článok 10 prílohy VII Služobného poriadku,

v dôsledku toho nariadiť zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy č. R/9/09 z 21. apríla 2009, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu, v ktorej žiadal, aby bolo miesto prijatia do zamestnania určené v Bulharsku a doba poskytovania diét za kalendárny deň stanovená v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b) druhou zarážkou prílohy VII Služobného poriadku,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi vyplatila doposiaľ nevyplatené diéty za kalendárny deň vo výške 6 942,32 eura, alebo akúkoľvek inú sumu, ktorú určí Súd pre verejnú službu, spolu s úrokmi z omeškania odo dňa podania sťažnosti až do zaplatenia,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________