Language of document :

Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 14 ноември 2008 г. - Artisjus/Комисия

(Дело T-411/08 R)

(Обезпечително производство - Решение на Комисията за преустановяване на съгласувана практика в областта на колективното управление на авторски права - Молба за спиране на изпълнението - Липса на неотложност)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Будапеща, Унгария) (представители: Z. Hegymegi-Barakonyi и P. Vörös, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: F. Castillo de la Torre и V. Bottka)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на разпоредбите на член 3 във връзка с член 4, параграфи 2 и 3 от Решение C (2008) 3435 окончателен на Комисията от 16 юли 2008 година относно процедура по прилагане на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка COMP/C2/38.698 - CISAC), доколкото жалбоподателят е засегнат.

Диспозитив

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

Първоинстанционният съд не се произнася по съдебните разноски.

____________