Language of document :

Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa zo 14. novembra 2008 - Artisjus/Komisia

(vec T-411/08 R)

("Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Rozhodnutie Komisie nariaďujúce ukončenie konania zosúladeného postupu v oblasti kolektívnej správy autorských práv - Návrh na odklad výkonu - Neexistencia naliehavosti")

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: Z. Hegymegi-Barakonyi a P. Vörös, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: F. Castillo de la Torre a V. Bottka, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu článku 3 v spojení s článkom 4 ods. 2 a 3 rozhodnutia Komisie K(2008) 3435 v konečnom znení zo 16. júla 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/C2/38.698 - CISAC) v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne

Výrok uznesenia

1.    Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.    O trovách konania bude rozhodnuté neskôr.

____________