Language of document :

Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 14 november 2008 - Artisjus mot kommissionen

(Mål T-411/08 R)(1)

(Interimistiskt förfarande - Kommissionens beslut om att ett samordnat förfarande avseende gemensam förvaltning av upphovsrättigheter ska upphöra - Ansökan om uppskov med verkställighet - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Artisjus Magyar Szerzöi Jogvédö Iroda Egyesület (Budapest, Ungern) (ombud: advokaterna Z. Hegymegi-Barakonyi och P. Vörös)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: F. Castillo de la Torre och V. Bottka)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av artiklarna 3 och 4.2 och 4.3 i kommissionens beslut K(2008)3435 slutligt av den 16 juli 2008 om ett förfarande enligt artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/C2/38.698-CISAC) i de delar som berör sökanden.

Avgörande

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

____________

1 - ) EUT C .