Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 29. júna 2009 - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(vec C-236/09)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour constitutionnelle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Vedľajší účastník: Conseil des ministres

Prejudiciálne otázky

Je článok 5 ods. 2 smernice Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu1 zlučiteľný s článkom 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a presnejšie so zásadou rovnosti a zákazu diskriminácie, ktorú toto ustanovenie zaručuje?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, je ten istý článok 5 ods. 2 smernice v prípade, ak je jeho pôsobnosť obmedzená len na zmluvy životného poistenia, rovnako nezlučiteľný s článkom ods. 2 Zmluvy o Európskej únii?

____________

1 - Ú. v. EÚ L 373, 2004, s. 37.