Language of document :

Жалба, подадена на 8 февруари 2009 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-11/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което ответникът отхвърля искане за възстановяване на 100 % на някои медицински разходи, направени от жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението за отхвърляне на двете молби от 27 декември 2007 г. относно възстановяване на медицински разходи, направени от жалбоподателя,

да се отмени, доколкото е необходимо, докладна записка от 16 октомври 2008 г.,

да се осъди Комисията не Европейските общности да заплати на жалбоподателя, с оглед възстановяването на 100 % от медицинските разходи, сумата от 356, 18 EUR, или по-малка сума, която Първоинстанционният съд определи по справедливост, заедно с лихвата върху тази сума, в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация считано от първия ден на петия месец, следващ деня, в който двете молби са достигнали до адресата си или с лихва в размер, капитализация и начална дата, които Първоинстанционният съд определи по справедливост.

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________