Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 8. februārī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-11/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prāvas priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru atbildētāja ir noraidījusi lūgumu 100 % apmērā atmaksāt atsevišķus prasītājam radušos medicīniskos izdevumus, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru noraidīti divi ar 2007. gada 27. decembri datēti lūgumi atmaksāt prasītājam radušos medicīniskos izdevumus;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2008. gada 16. oktobra ziņojumu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai medicīnisko izdevumu 100 % apmērā atmaksas ietvaros samaksāt prasītājam summu EUR 356,18 apmērā vai arī tādu mazāku summu, kādu tiesa šajā sakarā uzskatītu par pareizu un taisnīgu, kā arī ar šo summu saistītos procentus, sākot no piektā mēneša, kas seko pēc dienas, kad lūguma adresāts ir saņēmis attiecīgos lūgumus, pirmās dienas, 10 % apmērā gadā, veicot ikgadēju kapitalizāciju, vai arī tādā apmērā ar tādu kapitalizāciju un dies a quo, kādu tiesa uzskatītu par pareizu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________