Language of document :

Жалба, подадена на 1 април 2009 г. - Цветанова/Комисия

(Дело F-33/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Аглика Цветанова (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Жалба за отмяна на решението на Комисията да се откаже на жалбоподателката ползването на надбавката за експатриране, предвидена в член 4, параграф 1, буква а) от Приложение VII към Правилника.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на органа по назначаването да не се предостави на жалбоподателката надбавката за експатриране,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________