Language of document :

1. aprillil 2009 esitatud hagi - Tzvetanova versus komisjon

(Kohtuasi F-33/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Aglika Tzvetanova (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale maksmast personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud kodumaalt lahkumise toetust.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega jäeti hagejale maksmata kodumaalt lahkumise toetus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________