Language of document :

Žaloba podaná 1. apríla 2009 - Tzvetanova/Komisia

(vec F-33/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aglika Tzvetanova (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie zamietnuť žalobkyni udelenie príspevku na expatriáciu upraveného v článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu neudeliť žalobkyni príspevok na expatriáciu,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________