Language of document :

Жалба, подадена на 31 март 2009 г. - Chaouch/Комисия

(Дело F-30/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Dhikra Chaouch (Oetrange, Люксембург) (представители: F. Moyse и A. Salerno, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на органа по назначаването да не се предостави на жалбоподателя надбавката за настаняване

Искания на жалбоподателя

Да се установи нарушение на член 5 от приложение VII към Правилника във връзка с член 20 и като последица от това да се отмени решението на органа по назначаването от 2 юли 2008 г. и от 8 декември 2008 г.,

да се признае правото на жалбоподателя на надбавка за настаняване, предвидено в член 5, първи параграф от Приложение VII към Правилника, увеличена с лихвите за забава, считано от датата, на която тя е била дължима до датата на действителното изплащане по лихвения процент, определен от Европейската централна банка за основните операции на рефинансиране и приложим за съответния период, увеличен с два пункта

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________