Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2009 r. - Chaouch przeciwko Komisji

(Sprawa F-30/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luksemburg) (przedstawiciele: F. Moyse i A. Salerno, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji AIPN o nieprzyznaniu skarżącej dodatku na zagospodarowanie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie naruszenia art. 5 załącznika VII statutu w związku z art. 20 i w konsekwencji stwierdzenie nieważności decyzji AIPN z dnia 2 lipca 2008 i z dnia 8 grudnia 2008 r.;

uznanie prawa skarżącej do dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 załącznika VII statutu, z odsetkami od dnia, gdy dodatek ten był należny i do dnia rzeczywistej zapłaty dodatku, według stawki ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania, mającej zastosowanie w rozpatrywanym okresie, podwyższonej o dwa punkty;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________