Language of document :

Žaloba podaná 31. marca 2009 - Chaouch/Komisia

(vec F-30/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luxembursko) (v zastúpení: F. Moyse a A. Salerno, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu neudeliť žalobkyni príspevok na usídlenie

Návrhy žalobkyne

konštatovať porušenie článku 5 prílohy VII služobného poriadku vo vzťahu k článku 20 a následne zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 2. júla 2008 a z 8. decembra 2008,

uznať právo žalobkyne na príspevok na usídlenie upravený v článku 5 prvom odseku prílohy VII služobného poriadku zvýšený o úroky z omeškania od dátumu, od ktorého bol príspevok splatný až do dátumu skutočnej platby, so sadzbou určenou Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania a uplatňovanou počas dotknutého obdobia, zvýšenou o dva percentuálne body,

zaviazať Komisiu európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________