Language of document :

Жалба, подадена на 30 март 2009 г. - Lebedef и Jones/Комисия

(Дело F-29/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) и Trevor Jones (Ernzen, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Жалба за отмяна на решението за отказ да се изравни покупателната способност на заплатите в Люксембург с покупателната способност на заплатите в Брюксел и при условията на евентуалност, жалба за отмяна на фишовете за заплата на жалбоподателите, издадени след 15 юни 2008 г.

Искания на жалбоподателите

Да се отмени мълчаливия отказ да се изравни покупателната способност на заплатите в Люксембург с покупателната способност на заплатите в Брюксел,

при условията на евентуалност, да се отменят фишовете за заплата на жалбоподателите, издадени за периода след 15 юни 2008 г.,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________