Language of document :

Жалба, подадена на 13 март 2009 г. - Cerafogli/ЕЦБ

(Дело F-23/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Maria Concetta Cerafogli (Франкфурт, Германия) (представители: L. Lévi, M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет на производството

Искане да се отмени решението на Изпълнителния съвет на Банката за назначаване ad interim на съветник в отдел "Надзор" и да се отмени обявлението за свободна длъжност ECB/074/08, както и всички решения, приети на негова основа. Освен това, искане да се осъди ответникът да заплати парична сума за поправяне на неимуществените и имуществени вреди, претърпени от жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Изпълнителния съвет от 17 юли 2008 г. за назначаване ad interim на г-н L на поста съветник в отдел "Надзор",

да се отмени обявлението за свободна длъжност ECB/074/08,

вследствие на горепосоченото (i) да се отменят всички решения, приети на основата на обявлението за свободна длъжност, включително решението за назначаване на г-н L на поста съветник в отдел "Надзор", прието вследствие на производството по назначаване, и (ii) да се осъди ответникът да заплати сума от 10 000 EUR, определена по справедливост, за поправяне на претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди и 2 500 EUR за поправяне на имуществените вреди, свързани с участието на съветници на жалбоподателя в досъдебната процедура,

в случай че изпълнението на решението за отмяна е свързано със значителни трудности, да се осъди ответникът да заплати сумата от 45 600 EUR,

да се осъди Европейската централна банка да заплати съдебните разноски.

____________