Language of document :

Žaloba podaná dne 13. března 2009 - Cerafogli v. ECB

(Věc F-23/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Německo) (zástupci: L. Lévi, M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Výkonné rady banky o dočasném jmenování poradcem v odboru OVS (Dohled) a na zrušení oznámení o volném pracovním místě ECB/074/08, jakož i všech rozhodnutí přijatých na základě tohoto oznámení. Dále návrh, aby byla žalované uložena náhrada majetkové a nemajetkové újmy, která žalobkyni vznikla.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Výkonné rady ze dne 17. července 2008 o dočasném jmenování J. L. na pracovní místo poradce v odboru OVS;

zrušit oznámení o volném pracovním místě ECB/074/08;

a v důsledku toho (i) zrušit všechna rozhodnutí přijatá na základě oznámení o volném pracovním místě, včetně rozhodnutí o jmenování J. L. na pracovní místo poradce v odboru OVS vydaného v rámci přijímacího řízení, a (ii) uložit žalované, aby zaplatila částku 10 000 eur, stanovenou ex aequo et bono, jako náhradu nemajetkové újmy, která žalobkyni vznikla, a částku 2 500 eur jako náhradu majetkové újmy v souvislosti s činností právních poradců žalobkyně v rámci postupu před zahájením soudního řízení;

za předpokladu, že by se výkon zrušujícího rozsudku setkal s vážnými obtížemi, uložit žalované, aby zaplatila částku 45 600 eur;

uložit Evropské centrální bance náhradu nákladů řízení.

____________