Language of document :

13. märtsil 2009 esitatud hagi - Cerafogli versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi F-23/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Lévi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada keskpanga juhatuse otsus, millega nimetati järelevalve osakonda ametisse üks ad interim nõunik ja teiseks nõue tühistada vaba ametikoha teadaanne ECB/074/08 ning kõik selle alusel vastu võetud otsused. Lisaks nõue mõista kostjalt välja summa, mis hüvitaks hagejale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju.

Hageja nõuded

Tühistada keskpanga juhatuse 17. juuli 2008. aasta otsus, millega nimetati M.L. järelevalve osakonda ad interim nõunikuks;

tühistada vaba ametikoha teadaanne ECB/074/08;

sellest tulenevalt (i) tühistada kõik otsused, mis võeti vastu vaba ametikoha teadaande alusel, sh värbamismenetluse järel vastu võetud otsus nimetada M.L nõuniku kohale järelevalve osakonnas, ja (ii) mõista kostjalt välja ex aequo et bono väljaarvutatud summa 10 000 eurot hageja mittevaralise kahju hüvitamiseks ning 2500 eurot, et hüvitada hageja varaline kahju, mis seondub hageja nõustajate osalemisega kohtueelses menetluses;

eeldusel, et tühistava kohtulahendi täitmine tooks kaasa tõsiseid raskusi, mõista kostjalt hageja kasuks välja 45 600 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________