Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 13. martā - Cerafogli/ECB

(lieta F-23/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Concetta Cerafogli, Frankfurte (Vācija) (pārstāvji - L. Lévi, M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Bankas valdes lēmumu par padomnieka pieņemšanu darbā ad interim OVS nodaļā un atcelt paziņojumu par vakanci Nr. ECB/074/08, kā arī visus lēmumus, kas ir pieņemti uz tā pamata. Turklāt prasība piespriest atbildētājai izmaksāt naudas summu, lai atlīdzinātu prasītājai nodarīto morālo kaitējumu un zaudējumus.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Valdes 2008. gada 17. jūlija lēmumu iecelt M.L. padomnieka amatā OVS nodaļā ad interim;

atcelt paziņojumu par vakanci Nr. ECB/074/08;

tā rezultātā i) atcelt visus pamatojoties uz paziņojumu par vakanci pieņemtos lēmumus, ieskaitot lēmumu iecelt M. L. OVS nodaļas padomnieka amatā, kas tika pieņemts darbā pieņemšanas procedūras beigās, un ii) piespriest atbildētājai izmaksāt summu EUR 10 000 apmērā, kas ir noteikta ex aequo et bono, atlīdzinot prasītājai nodarīto morālo kaitējumu, un summu EUR 2500 apmērā, atlīdzinot zaudējumus, kas saistīti ar izmaksām prasītājas padomniekam pirmstiesas procedūras stadijā;

pieņemot, ka sprieduma atcelt lēmumu izpilde ir būtiski sarežģīta, piespriest atbildētājai izmaksāt summu EUR 45 600 apmērā;

piespriest Eiropas Centrālajai bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________