Language of document :

Beroep ingesteld op 13 maart 2009 - Cerafogli / ECB

(Zaak F-23/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Lévi, M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Vordering tot nietigverklaring van het besluit van de directie van de bank tot aanstelling van een interim-adviseur bij de afdeling OVS en tot nietigverklaring van de kennisgeving van vacature ECB/074/08 alsmede van alle op basis daarvan genomen besluiten. Vordering tot veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de materiële en de immateriële schade die verzoekster heeft geleden.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de directie van 17 juli 2008 om L. ad interim aan te stellen in het ambt van adviseur van de afdeling OVS;

nietigverklaring van kennisgeving van vacature ECB/074/08;

dientengevolge, (i) nietigverklaring van alle besluiten die op basis van de kennisgeving van vacature zijn genomen, daaronder begrepen het na de aanwervingprocedure genomen besluit om L. aan te stellen in het ambt van adviseur van de afdeling OVS en (ii) veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een ex aequo et bono vastgesteld bedrag van 10 000 EUR ter vergoeding van verzoeksters immateriële schade en van 2 500 EUR ter vergoeding van de materiële schade in verband met de inschakeling van adviseurs van verzoekster in het stadium van de precontentieuze procedure;

aangenomen dat de uitvoering van een arrest houdende nietigverklaring ernstige problemen met zich brengt, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag van 45 600 EUR;

verwijzing van de Europese Centrale Bank in de kosten.

____________